Penzijné fondy

Penzijné fondy predstavujú najväčšieho sprostredkovateľa na finančných trhoch, dlhodobý investor (sprostredkovateľ).

Penzijné fondy majú minimálnu potrebu likvidity, preto môžu s vysokou presnosťou kalkulovať príjmy a výdavky do ďalekej budúcnosti.

Penzijné fondy – fázy:
1. začiatočná – fáza akumulácie – pravidelné mesačné platby
2. druhá fáza – vydávanie vlastných CP
– iný variant – od penzijných fondov kúpi anuitu, rentu

Výhody penzijných fondov:
1. sústreďujú a podporujú tvorbu dlhodobých úspor
2. rozširujú ponuku produktov dôchodkového poistenia
3. obmedzujú politické riziká
4. pozitívne vplývajú na fungovanie a rozvoj trhov PC
5. umožňujú prenášať spotrebu do dôchodkového veku
6. riešia nepriaznivý demografický vývoj a jeho vplyv na štátne dôchodkové systémy

Nevýhody penzijných fondov:
8. riziko nesie účastník
9. vysoké náklady na zavedenie systému, vytvorenie, správu a reguláciu penzijných fondov (napr. administratívne náklady)
10. riziko neefektívnej správy vytvoreného kapitálu
11. nepriaznivý dopad investičných rizík na hodnotu penzijných úspor
12. nebezpečenstvo výskytu obchodov v dôsledku absencie redistribučnej funkcie

Základné princípy investovania– likvidita, rizikovosť a výnosnosť
– investičná stratégia je obmedzovaná:
a) minimálnou hladinou likvidity
b) investičným horizontom
c) citlivosťou jednotlivých aktív na infláciu
d) daňovými a účtovnými obmedzeniami

Prvý penzijný fond bol založený v USA (19. st.) – v Pennsylvánii – železničnou spoločnosťou – prispevali do neho zamestnanci aj zamestnávateľ. Koncom minulého (20.) storočia sa penzijné fondy presadili aj v Európe (ako prvé vo Veľkej Británii, v Dánsku, Holandsku a Švajčiarsku bola účasť povinná).

Aktíva penzijných fondov: akcie, vládne a zahraničné obligácie, firemné obligácie, investície do nehnuteľností, peňažná hotovosť.

Formy penzijných fondov:
1. podľa správy kapitalizačných dôchodkov:
a) štátne (verejné)
b) zamestnanecké (súkromné)
c) nezávislé (súkromné)

2. podľa formy účasti v kapitalizovaných systémoch:
a) dobrovoľné
b) povinné

3. podľa typu penzijného plánu:
a) penzijný plán s definovaným príspevkom
b) penzijný plán s definovanou dávkou
c) hybridný penzijný plán
d) plán zamestnaneckého vlastníctva akcií

Zmeny v rámci EÚ– nová smernica 2003/41/ES Európskeho parlamentu a rady z 3. júna 2003 o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

Doplnené princípy smernice:
• prispievatelia a sponzorujúce subjekty prísne majetkovo i právne oddelení od SS
• verejný dozor
• povinnosť kontroly účtovnej uzávierky a výročnej správy audítorom
• 3-ročné intervaly pre investičnú stratégiu a spôsob riadenia rizika
• pre potreby dozorného orgánu je potrebné poskytnúť všetky informácie
• nevyhnutný obozretný výpočet poistných rezerv
• medzinárodná diverzifikácia viac do akcií a iných mien
• fondy pôsobia cezhranične

Pravidlá obozretného investovania:
1. aktíva na regulovaných trhoch
2. ostatné len v súlade s pravidlami obozretného podnikania
3. do derivátových nástrojov pri zaisťovaní sa
4. členský štát – zakázať fondu poskytovanie úverov a pôžičiek
5. nečlenský štát – nebude požadovať investície do určitých kategórií aktív

Kvantitatívne obmedzenia (rozširujú pravidlá investovania):
– max. 70 % akcie, firemné dlhopisy na regulovaných trhoch
– max. 50 % denominované aktíva v iných menách
– investovať na rizikových KT
– členské štáty majú prísnejšie investičné pravidlá:
a) max. 30 % aktív do akcií, dlhových CP obchodovaných na neregulovaných trhoch (mimoburzových)
b) max. 70 % aktív do akcií a dlhových CP obchodovaných na regulovaných trhocho (na burze)
c) max. 5 % hranica sa vzťahuje na akcie, dlhopisy a ostatné CP PT a KT jedného emitenta
d) aktíva sponzorujúceho subjektu – zamestnávateľa nemôžu presiahnuť vo fonde 5 % podielu na portfóliu
e) max. 10 % môže dosiahnuť investícia do skupiny, v rámci ktorej sa nachádza emitent
f) max. 30 % môže sa investovať do aktív denominovaných v iných menách než sú meny, v ktorých sú vyjadrené záväzky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥