Kapitálový rozpočet podniku

Kapitálový rozpočet

 • súčasť dlhodobého finančného plánu podniku
 • súčasť predinvestičnej prípravy projektu
 • súčasť UNIDO
 • prognóza kapitálových výdavkov a očakávaných peňažných príjmov ? náročnosť jeho zostavenia:
  • 1. predvídanie peňažných tokov na dlhšie časové obdobie
  • 2. na veľkosť kapitálových výdavkov a očakávaných peňažných príjmov vplýva strašne veľký počet činiteľov, ktorých vývoj je ťažko predpovedať (predovšetkým faktor času a rizikovosť)
 • zostavuje sa na začiatku a vypracováva sa pre každý z variantov, až potom sa vypočíta ekonomická efektívnosť projektov
 • na 1 strane rozpočtu sú príjmy, na 2.strane sú výdavky a výsledkom je čistá súčasná hodnota (+/ –)

Kapitálové výdavky

Stanovenie kapitálových výdavkov (KV) a očakávaných peňažných príjmov z investičného projektu je veľmi náročné. Osobitne to platí o peňažných príjmoch z investície. Ťažkosti pri prognózovaní peňažných príjmov vyplývajú z dlhodobej životnosti projektov a z toho, že na očakávané príjmy pôsobia viaceré externé a interné faktory, ktoré môžu veľmi výrazne ovplyvniť skutočnú efektívnosť projektov.

Za predpokladu, že podnik uvažuje o HIM, tak štruktúra kapitálových výdavkov je:

 • 1) výdavky na obstaranie
 • 2) výdavky na inštaláciu
 • 3) výdavky na dopravu
 • 4) výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • 5) výdavky na výskum a vývoj
 • 6) výdavky na trvalý prírastok čistého pracovného kapitálu

Úprava o:

 • 1) príjmy z predaja existujúceho HIM
 • 2) ročné daňové efekty spojené s predajom nahradzovaného majetku

KV = I + ČPK – P +/- D

Peňažné príjmy (cash flow) z projektu

 • určenie peňažných príjmov predstavuje v P kritické miesto, pretože miera pravdivosti odhadu peňažných príjmov ovplyvňuje efektívnosť projektu, a v dôsledku toho to, či sa projekt príjme alebo sa neprijme
 • do ročných peňažných príjmov z projektu za celú jeho životnosť zahŕňame:
  • 1) zisk po zdanení
  • 2) ročné odpisy
  • 3) zmena čistého pracovného kapitálu
  • 4) príjem z predaja IM na konci doby životnosti upravený o daň

PP = Z + O +/- ČPK + P +/- D

kde:
Z – ročný prírastok zisku po zdanení
O – prírastok ročných odpisov
ČPK – zmena ČPK
P – príjem z predaja IM
D – daňový efekt

V prípade, že sa investícia uskutočňuje na úver alebo prostredníctvom iných foriem cudzieho kapitálu, tak podnik musí platiť úrokové platby. Tieto platby by sa však nemali pri výpočte zisku zahrňovať do prevádzkových nákladov, pretože by tento zisk znižovali:

 • ak sa peňažné príjmy a kapitálové výdavky diskontujú, tak diskontná sadzba už zahrňuje náklady na kapitál použitý na financovanie projektu; ak by bol úrok zahrnutý do nákladov, došlo by tak k ich dvojnásobnému započítaniu,
 • rozhodovanie o štruktúre financovania by nemalo byť závislé od rozhodnutia o prijatí či neprijatí projektu, t. j. od rozhodnutia, či projekt bude financovaný prevažne z vl. zdrojov or z cudzích zdrojov

Ak sa kapitálové výdavky vynakladajú dlhšie ako 1 rok, treba ich diskontovať s použitím adekvátneho diskontného faktora, a to spravidla v okamihu začatia výstavby. Diskontným faktorom môže byť napr.:

 • rôzne druhy úverov,
 • úroky z rôznych druhov úverov,
 • diskontná sadzba národnej banky,
 • výnosnosť dosahovaná porovnateľným podnikom,
 • výnosnosť bezrizikových investícií.

Platí, že:

 • bezpečné investície – treba použiť výnosnosť štátnych dlhopisov
 • riskantné investície – čím je odhad diskontnej sadzby pesimistickejší, tým lepšie

V ekonomickej teórii sa stretávame s pojmom utopené náklady – náklady, ktoré sa v súvislosti s investičným projektom už vynaložili. Tieto náklady nie sú súčasťou kapitálových výdavkov, lebo kapitálové výdavky predstavujú také výdavky, ktoré predpokladáme, že sa v budúcnosti vynaložia.

Vhodným kritériom pre výber investičného majetku je čistá súčasná hodnota. Nie je to však jediné kritérium. Ďalším kritériom je index súčasnej hodnoty.

Komentáre k článku Kapitálový rozpočet podniku (7)

 1. Kapitálový rozpočet je súčasťou dlhodobého finančného plánovania podniku, kde sa predvídajú peňažné toky a kapitálové výdavky s ohľadom na veľký počet činiteľov a rizik.

 2. Kapitálový rozpočet je súčasťou dlhodobého finančného plánovania podniku, kde sa predvídajú peňažné toky a kapitálové výdavky s ohľadom na veľký počet činiteľov a rizik.

 3. Je kapitálový rozpočet dostatočne flexibilný na to, aby reagoval na rýchle zmeny v podnikateľskom prostredí?

 4. Je kapitálový rozpočet dostatočne flexibilný na to, aby reagoval na rýchle zmeny v podnikateľskom prostredí?

 5. Kapitálový rozpočet vyžaduje pravidelnú revíziu a aktualizáciu, aby mohol efektívne reagovať na dynamické zmeny v podnikateľskom prostredí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥