Dôchodková správcovská spoločnosť

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) v SR – ich podnikanie upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

3 piliere DSS

1) pilier solidarity (Sociálna poisťovňa)
2) kapitalizačný pilier – pilier individuálneho dôchodkového sporenia (DSS)
3) pilier dobrovoľného sporenia

– v roku 2010 sa predpokladá, že na 1 pracujúceho pripadne 10 dôchodcov
– musia mať formu akciovej spoločnosti
– základné imanie – min. 300 mil. Sk
– Emituje cenné papiere – zaknihované akcie na meno (počet hlasov akcionára sa určuje k menovitej hodnote akcie)

Pravidlá obozretného podnikania

1. organizácia, riadenie a organizačná štruktúra DSS (v stanovách spoločnosti)
2. výkon vnútornej kontroly (účinný, každý dôchodkový fond DSS, cieľ – dodržiavanie zákona a iných predpisov)
3. postupy vedenia účtovníctva (majetok DSS majetok dôchodkového fondu sú oddelené)
4. vedenie obchodnej dokumentácie a riadenie investícií
5. konflikt záujmov (predchádzať konfliktu záujmov medzi DSS a poberateľmi dôchodku)
6. sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (nesmú klesnúť pod hodnotu ZI)

Dôchodkový fond (DF)

– nemá právnu subjektivitu
– DSS vytvára a spravuje 3 druhy DF:
1) jeden rastový dôchodkový fond (miera rizika najvyššia; investície do akcií max. 50 % hodnoty majetku; majetok, ktorý nie je zabezpečený proti menovému riziku môže predstavovať max. 80 % hodnoty majetku DF)
2) jeden vyvážený dôchodkový fond (akcie max. 50 % hodnoty majetku fondu; dlhopisové a peňažné investície min. 50 % hodnoty a majetok nezabezpečený proti menovému riziku max. 50 %)
3) jeden konzervatívny dôchodkový fond (len na peňažné a dlhopisové investície, všetok majetok musí byť zabezpečený proti menovému riziku)

Zánik dôchodkovej správcovskej spoločnosti

a) bez likvidácie (splynutím s inou DSS)
b) s likvidáciou:
– zanikne povolenie na činnosť
– odňatím povolenia
– ak vytvára a spravuje menej ako 3 fondy do 6 mesiacov od zápisu do OR
c) rozhodnutím súdu

Dôchodková jednotka

– podiel na majetku dôchodkového fondu
1. počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky = 1 Sk
2. aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky = podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek
3. čistá hodnota majetku v DF je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami

Majetok v DF môže byť investovaný do:
1. cenné papiere prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP burzy CP alebo zahraničnej burzy CP so sídlom v členskom štáte
2. cenné papiere prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy CP alebo na inom regulovanom verejnom trhu s CP v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne
3. cenné papiere prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných CP zahraničnej burzy CP so sídlom v nečlenskom štáte, ak tento verejný trh je schválený a účinne regulovaný príslušným úradom v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne
4. cenné papiere z nových emisií – max. 5 %
5. nástrojov PT – charakteristika týchto nástrojov musí byť definovaná v štatúte
6. podielové listy PL otvorených podielových fondov OPF a akcií zahraničných subjektov KI – max. 50 % hodnoty DF
7. peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitnej banky
8. obchodov – obmedzenie menového rizika, max. 5 % hodnoty

V majetku DF sa nesmú nachádzať:
– akcie spoločnosti v základnom imaní DSS väčší podiel ako 5 %
– akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti
– akcie DSS spravujúcej tento DF
– PL OPF DSS, ktorá spravuje tento DF
– Drahé kovy, ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú

Záruky

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu, max. do 50 % zostatku rezervného fondu solidarity za škody spôsobené rozhodnutím, postupom alebo iným konaním DSS a depozitára
– o náhrade rozhoduje súd

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥