Akciové inštrumenty

Akcie a akciové inštrumenty

Akcie sú dlhodobé cenné papiere, majú špekulatívny charakter, prinášajú premenlivý dôchodok. Podstatou akcií je, že sú CP s ktorými sú spojené práva, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka.

DEFINÍCIE POJMU AKCIE

• akcia je základným definičným znakom akciovej spoločnosti
• je odvodená z pojmu actió – podielové právo v rímskom práve
• akcia predstavuje podiel na kapitáli spoločnosti
• akcia, alebo účastina je osobitý druh CP, ktorý vlastníkovi určuje podiel na kapitáli spoločnosti
• každá akcia zakladá určité práva:
1. právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na riadení spoločnosti
2. majetkové právo – právo na podiel na zisku a zostatku po zániku spoločnosti
• akcia je podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti (vyjadrenie menovitou hodnotou)

Členenie akcií:
• forma vydania akcie – rozdiel v prevoditeľnosti a stupni anuity akcionára
a) akcie na meno (je prevoditeľná, prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie, pri týchto akciách musí akciová spoločnosť viesť zoznam akcionárov)

b) akcie na majiteľa (sú prevoditeľné odovzdaním inej osobe tým, že práva spojené s touto akciou uplatňuje ten, kto ju predloží, prevoditeľnosť týchto akcií nemožno obmedziť ani stanovami akciovej spoločnosti)

• Ďalej poznáme aj akcie: kmeňové, prioritné (prednostný nárok na vyplácanie dividend), zamestnanecké (pozri v literatúre)

Zamestnanecké akcie
Správa a vydávanie týchto akcií sa v USA, VB, Francúzsku realizuje prostredníctvom špeciálneho fondu, do ktorého sa ročne odvádza 10% z objemu miezd zamestnaneckých akcií – je odpočítateľnou položkou zo zisku, je to forma samofinancovania.

Hromadné akcie
Akcie, ktoré nahrádza väčšina akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou.

Zlaté akcie

– určitý druh akcií so zvláštnymi právami, ktoré sú vymedzené v stanovách akciovej spoločnosti
– znamená to, ak akciová spoločnosť chce v nejakých oblastiach prijať špecifické rozhodnutia potrebuje získať súhlas majiteľov zlatých akcií.
– Emitovaním sa získava vplyv zloženia majiteľov akciovej spoločnosti (riešenie spôsobu hlasovania a prijímania rozhodnutí na valnom zhromaždení)
– Majú rozhodujúci hlas bez ohľadu na ich menovitú hodnotu. Nie sú rovnocenné s ostatnými majiteľmi akcií.

Akcie podľa termínu emisie delíme na :
• staré akcie (vydávané pri založení spoločnosti)
• mladé akcie (emitované z dôvodu zvýšenia kapitálu, prostredníctvom nich akciová spoločnosť získava nové prostriedky, majú rovnaké práva ako staré akcie, iba v roku vydania môže byť ich dividendové právo nižšie ako u starých akcií)

Ďalej poznáme:

Spoľahlivé akcie
– tiež nazývané aj ako modré žetóny
– sú to akcie špičkovej kvality
– sú vysoko ocenené, investor je ochotný za nich veľa zaplatiť
– prinášajú nízke dividendy, lebo sú málo rizikové

Rastové akcie (podiely v spoločnosti, v ktorej mali a aj naďalej sa očakáva nadpriemerný rast zisku)
– poskytujú nízky dôchodok z dividend – príjmy sa preinvestujú a financuje sa budúci rast
– ide o pomerne rizikovú investíciu.

Cyklické akcie (akcie, ktoré sú emitované spoločnosťami v tých odvetviach, ktoré sú zvlášť citlivé na ekonomický cyklus – strojársky, automobilový, stavebný priemysel,…)

Štiepenie akcií

? V praxi sa tiež často stáva, že akcie s vysokým kurzom sú nedostupné hlavne pre malých investorov.
? S cieľom sprístupniť tento trh aj pre nich, realizujú emitenti akcií tiež štiepenie akcií, pri ktorom sa rozdeľuje nominálna hodnota na menšie hodnoty, čo vedie tiež k zníženiu kurzu.
? Pri nezmenenej výške akciového kapitálu a nezmenenom množstve akcionárov sa zvýši počet akcií.
? Pri štiepení akcií sa všetky staré akcie môžu zrušiť a sú nahradené novou emisiou s novou nominálnou hodnotou,
? čo znamená aj to, že ak akcionár vlastní väčší počet akcií, jeho majetkový podiel zostáva nezmenený.

V praxi sa môže vyskytnúť aj tzv. obrátené štiepenie, pri ktorom vzniká opačný proces, čo znamená, že ak akcionár predtým vlastnil určitý počet akcií, ich počet sa teraz znižuje, ale nemení sa podiel na majetku spoločnosti.
Štiepenie akcií je spojené s rastom transakčných nákladov.

Komentáre k článku Akciové inštrumenty (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥