Finančný plán a plán zisku

Štruktúra a obsah finančného plánu

Štruktúra, obsah a stupeň podrobnosti finančného plánu závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie, príslušnosti k odvetviu, tiež od časového horizontu, na ktorý sa plán vypracúva. Štruktúru a obsah finančného plánu si môže vybrať podnik sám, mal by však pritom sledovať minimálne tieto ciele: zabezpečiť súvislosť s ostatnými čiastkovými plánmi komplexného plánu podniku, spojitosť v rámci jednotlivých subsystémov, prepojenosť s informačnou sústavou a poskytnúť žiaduce informácie finančnému trhu.

Východiskom pri projektovaní systému finančného plánovania a jeho podstatnej stránky – štruktúry a obsahu – sú minimálne ciele a konkrétna charakteristika podniku (veľkosť, typ podniku, druh vyrábanej produkcie.

Plánovací kalendár

Plánovací kalendár je harmonogram aktivít plánovania, ide o usmernenie z hľadiska obsahu, časového priebehu a zodpovednosti jednotlivých úrovní manažmentu. Prínos plánovacieho kalendára spočíva v tom, že utvára podmienky na efektívny priebeh tvorby plánov, plánovanie sa už „neodkladá“, a zabezpečuje aj včasné dokončenie periodických plánov.

Postup tvorby finančného plánu

 1. finančná analýza podniku (finančná analýza podniku tvorí východiska tvorby finančného plánu, resp. predplánovaciu etapu)
 2. formulácia cieľov
 3. základná stratégia
 4. dlhodobý finančný plán
 5. krátkodobý finančný plán a rozpočty
 6. operatívny finančný plán
 7. implementácia finančného plánu počas celého plánovaného obdobia
 8. hodnotenie úrovne finančného plánu, hlásenia o realizácii plánu, úpravy a zmeny plánu

Dlhodobý (strategický) finančný plán

 • projekty plánu
 • plán kapitálových výdavkov
 • plán zisku
 • plánovaná finančná bilancia
 • projekt dividendovej politiky
 • plán CF

Krátkodobý finančná plán

 • plán zisku
 • finančná bilancia
 • plán CF
 • plán rozdelenia zisku

Plán zisku

Základnou funkciou plánu zisku je plánovanie nákladov a výnosov a ich porovnaním zistenie plánovaného výsledku hospodárenia. Obsah plánovacej tabuľky môže byť takýto:

 1. Predaj (tržby)
 2. – náklady na predaný tovar
 3. Hrubý zisk
 4. – Distribučné náklady
 5. – Administratívne náklady
 6. Prevádzkový zisk
 7. Ostatné náklady a výnosy
 8. Zisk pred zdanením
 9. – Daň
 10. Čistý zisk

Plán rozdelenia zisku

 1. Počiatočný stav k 1.1.
 2. + Čistý zisk
 3. Spolu
 4. – Plánované použitie zisku
 5. a) Prídely fondom
 6. – zákonný rezervný fond
 7. – sociálny fond
 8. – zvláštny rezervný fond
 9. b) Ostatné použitie zisku
 10. – dividendy
 11. – tantiemy
 12. Konečný stav nerozdeleného zisku k 31.12.

Metódy pri tvorbe plánu

Finančný manažér plánovač môže pri tvorbe plánu využiť celú škálu metód, (napr. globálna metóda, metóda postupného zostavovania rozpočtov, metóda percentuálneho podielu na tržbách), techník a finančných modelov. Ich základnou funkciou v procese tvorby finančného plánu je poskytnúť informácie na rozhodovanie a na vypracovanie variantných finančných plánov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥