BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI

Štátnice – Financie – 04 – 06 – BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 06 – BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 06 – BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI.


Ekonomika podniku - okruh č. 14
BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI
BANKOVÁ SÚSTAVA (BS)
- tvoria ju všetky bankové inštitúcie, ktoré v danom štáte existujú, pôsobia a vzťahy medzi nimi
Banková inštitúcia - inštitúcia, ktorá má povolenie vykonávať bankové operácie, poskytovať
bankové služby
- inštitúcia, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s peniazmi
Druhy: 1. jednostupňová - všetky operácie vykonáva centrálna banka, vykonávajú úzko
špecializované činnosti, sú závislé od centrálnej banky, vykonávajú krajiny s
centrálne plánovanou ekonomikou
2. dvojstupňová - 1. stupeň - centrálna banka
2. stupeň - sieť komerčných bánk
- základnou úlohou centrálnej banky je plniť makroekonomické funkcie
- komerčné banky plnia mikroekonomické funkcie
Bankové systémy v netrhových ekonomikách
Ide o jedno alebo dvojstupňový bankový systém.
Dvojstupňový bankový systém tvoria: a) nesamostatné závislé banky
b) banky existujúce v podmienkach vytvárania samostatných a nezávislých bánk v procese transformácie
? podnikajú v malom rozpätí, výsledky ich činnosti ovplyvňujú ich existenciu
Bankový systém v trhových ekonomikách
- charakteristický je dvojstupňový bankový systém
1. hľadisko stupňa internacionalizácie
- bankový systém s najvyšším stupňom internacionalizácie
- bankový systém s najnižším stupňom internacionalizácie
2. hľadisko druhov bánk
- s prevahou univerzálnych bánk
- s prevahou špecializovaných bánk
- s kombináciou univerzálnych a špecializovaných bánk
3. hľadisko vlastníckych foriem
- s prevažne súkromnými a akciovými bankami (konsolidovaná a záručná, banka ? štátny podnik)
- s nesamostatnými a závislými bankami
- s vysokým podielom znárodnených bánk
4. hľadisko veľkosti pobočkovej siete
- s veľkým počtom bánk s malou pobočkovou sieťou
- s malým počtom bánk s veľkou pobočkovou sieťou
- s veľkým počtom bánk vzájomne prepojených vlastníckych vzťahov
Základné zložky bankového systému
- dvojstupňový bankový systém ? vrchol tvorí centrálna banka
základňa - všetky ostatné banky
Centrálna banka
Vznik - zjednotenie peňazí na jednom mieste , emitentom boli panovníci, realizuje menovú politiku.
Je to banka bánk a štátu. Môže byť akciovou spoločnosťou, ale najčastejšie je vo vlastníctve štátu (právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri). Je zodpovedná za množstvo meny.
Snaží sa: - zabezpečiť stabilitu meny
- určuje menovú politiku
- riadi peňažný obeh
- emituje peniaze do obehu
- koordinuje platobný styk
- koordinuje zúčtovanie bánk
- kontroluje banky
- pokladničné plnenie štátneho rozpočtu
- emisia a umiestnenie štátnych dlhopisov
- riadi medzinárodný platobný styk a zúčtovanie
- riadi devízové hospodárstvo
- vyrovnaná platobná bilancia
- zastupuje v nad/medzinárodné inštitúcie, operáciách na svetovom trhu
- zabezpečuje, koordinuje rozvoj bankového informačného systému
Centrálna banka - riadiace centrum bankového systému a ostatné banky riadi pomocou ne/priamych nástrojov.
- konštitúcia jednej banky alebo ako sústava emisných bánk vo federáciách a spolkových krajinách
Ostatné banky - majú iné postavenie ako centrálna banka
1. poskytujú služby obyvateľstvu, podnikateľom, orgánom miestnej samosprávy
2. snažia sa o čo najvyšší hospodársky výsledok
3. zabezpečenie likvidity
4. podporovanie aktivít podnikateľských subjektov
5. optimalizácia podstupovaného rizika
1. hľadisko vlasstníckych foriem
- štátne
- družstevné - sú zakladané družstvami, fungujú na základe bezpodielových fondov
- súkromné - rôzne právne formy (u nás akciová spoločnosť, alebo štátny peňažný ústav)
2. hľadisko zamerania ich činnosti
- univerzálne - vykonávajú všetky bankové operácie na základe povolenia, na určitý okruh klientely
- špecializované - zameriavajú sa na vymedzené činnosti
a) akceptačná e) hypotekárna i) splátková m) konsolidovaná
b) depozitná f) investičná j) žírová
c) devízová g) komunálna k) záručná
d) eskontná h) lombardná l) clearingová
Štruktúra bankového systému na Slovensku
Na čele ? Národná banka Slovenska - zabezpečenie stability meny (hlavné činnosti zo zákona)
2. stupeň ? sieť komerčných bánk, z hľadiska právnych foriem akciová alebo š. p. ú.
Bankami v zmysle zákona sú: právnické osoby so sídlom v SR, založené ako akciové spoločnosti alebo š. p. ú., ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery a ktoré na výkon činnosti majú povolenie pôsobiť ako banka. Š. p. ú. môže založiť orgán štátnej správy pričom za záväzky ručí štát.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 06 – BANKOVÁ SÚSTAVA A VZŤAHY MEDZI SEKTORMI (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥