Uzavretý podielový fond

Uzavretý podielový fond (UPF) sa u nás nevyskytuje, jeho podstatou je, že podielnik nemá právo predložiť podielové listy na vyplatenie.

Uzavretý podielový fond musí mať štatút, predajný prospekt a žiadosť, vzniká len na dobu určitú (max. 10 rokov). Uzavretý podielový fond sa môže premeniť na otvorený podielový fond OPF, ale len so súhlasom Úradu pre finančný trh ÚPFT, pričom podielnici musia byť vopred informovaný o zmene

Zákonné podmienky:
a) splnené dostatočné odborné, personálne a technické predpoklady
b) zabezpečená ochrana prostriedkov
c) priemerná čistá hodnota majetku v OPF, ktoré spravuje SS počas 3 predchádzajúcich rokov nesmie klesnúť pod 100 mil. Sk
d) minimálna výška majetku 50 mil. Sk

Charakteristiky uzavretého podielového fondu
– zákaz rozdelenia UPF, splynutia viacerých uzavretých podielových fondov a premeny na špeciálny podielový fond ŠPF
– SS musí do 6 mesiacov od začiatku emisie PL dať žiadosť o ich prijatie na regulovaný trh – PL môžu byť emitované len v zaknihovanej podobe a zastupiteľné
– Ak nie sú PL do 12 mesiacov prijaté na regulovaný trh, povolenie zaniká

Majetok v uzavretom podielovom fonde UPF – investovaný do rovnakých subjektov ako pri OPF:
a) do PL OPF a CP otvorených zahraničných subjektov KI
b) max. 10 % majetku investovaných aj v inom UPF
c) do doplnkového likvidného majetku
d) do drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú

Obmedzenie a rozdelenie rizika uzavretého podielového fondu
– rovnaké ako pri OPF, ale hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov PT od jedného emitenta nie viac ako 20 % hodnoty majetku UPF
– investície do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov PT od jednej osoby, majetková angažovanosť pri obchodoch a finančných derivátoch voči tej istej osobe a vklady v jednej banke, ktorá je emitentom týchto CP – súčet nie viac ako 40 %
– certifikáty sa považujú za prevoditeľné cenné papiere, hodnota jedného druhu drahého kovu nie viac ako 20 % majetku uzavretého podielového fondu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥