Daňová teória

Daň Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány …

Zahraničné daňové systémy

Spôsob výpočtu základu dane v Českej republike Tak ako na Slovensku, daňovník nemusí viesť daňovú evidenciu, ale len evidenciu príjmov a pohľadávok. Nemusí tiež preukazovať …