Typy úverov – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery

Pozrite si definíciu úveru, základné členenie úverov a typy úverov. Charakteristika jednotlivých typov úverov.

Čo je úver?

Úver je prenechanie peňažného kapitálu formou zapožičania, čiže postúpenie hospodárskeho práva zaobchádzať s týmito peniazmi, proti záväzku príjemcu neskôr vrátiť požicaný kapitál a vykopenzovať subjekty poskytujúce úver zaplatením úrokov. Na základe úveru sa voľné peňažné prostriedky, ktoré dávajú banky do obehu podnikom produkujúcim tovar a služby. Úver podporuje hospodársku produktivitu, zabezpečuje a uplatňuje nepretržitú výrobu tovarov a služieb a celkovú deľbu práce vo výrobnom procese.

Základné členenie úverov

Typy úverov podľa lehoty splatnosti:

 1. krátkodobé úvery – znamenajú úvery,  pri ktorých je splatnosť spravidla kratšia ako 1 rok,
 2. strednodobé úvery – ich splatnosť je v rozpätí 1 až 5 rokov,
 3. dlhodobé úvery – splatnosť dlhodobých úverov je spravidla 4 – 15 rokov, v niektorých prípadoch 20 rokov.

Podľa úverových subjektov členíme úvery na:

 • úvery pre fyzické osoby (FO) – určujú zaobstaranie hmotných statkov za ďalším účelom spotreby,
 • úvery pre právnické osoby (PO) – používajú sa zhodnotenie zapožičaných peňažných prostriedkov.

Typy úverov podľa účelovosti:

 1. účelové úvery – pod účelovým úverom rozumieme poskytnutie peňažných prostriedkov za presne daných spôsobov využitia. Použite účelového úveru musí byť dokladované alebo je úver špecifický určený na nákup určitých statkov.
 2. bezúčelové úvery – banka poskytuje peňažné prostriedky klientom bez predloženia informácií o spôsobe čerpania úveru.

Krátkodobé a strednodobé úvery

Medzi krátkodobé a strednodobé úvery patria:

 • kontokorentný úver
 • eskontný úver
 • spotrebný úver
 • lombardný úver
 • akceptačný úver
 • avalový úver

Charakteristika krátkodobých a strednodobých úverov

 1. Kontokorentný úver – predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje úver klientovi úver prostredníctvom jeho bežného účtu. Jeho základom je kontokorentný účet v banke, ktorý predstavuje kombináciu vkladového a úverového účtu. Poskytnutie úveru však môže byť len do výšky tzv. úverového limitu, ktorý sa stanovuje individuálne a musí byť vopred dohodnutý.
 2. Eskontný úver – Banka poskytuje eskontný úver odkúpením zmenky od jej majiteľa pred splatnosťou zmenky za nominálnu hodnotu zníženú o diskont – úrok za obdobie od nákupu do splatnosti zmenky.
 3. Spotrebný úver – nemajú jednotnú časovú klasifikáciu. Patria sem krátkodobé, strednodobé, ale výnimočne aj dlhodobé úvery, ktoré sa používajú na nákup spotrebných tovarov a služieb. Tieto úvery stimulujú ekonomickú aktivitu a obchodné obraty. Zabezpečenie úveru je podľa typu úveru.
  • Revolvingový spotrebný úver – ak ide o revolvingový spotrebný úver, zabezpečenie predstavuje pravidelný stabilný príjem, spojený s dlhodobými dobrými skúsenosťami s klientom. Účel čerpania spravidla banka nesleduje.
  • Iné formy spotrebných úverov – inú formu predstavujú napr. splátkové spotrebné úvery na nákup tovaru. Takéto úvery môže poskytovať banka alebo ich sprostredkuje obchodník, čím uľahčuje prístup klienta k úveru a podporuje obrat tovaru. Zakúpený tovar sa stáva zárukou za poskytnutý úver.
  • Preklenovací spotrebný úver – medzi spotrebné úvery možno zaradiť rôzne formy preklenovacích úverov, ktoré slúžia na preklenutie časového nesúladu peňažných tokov s hodnotovými tokmi, napr. pri kúpe nového bytu a predaji starého.
 4. Lombardný úver – predstavuje krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva. Banka poskytuje lombardný úver max do 60 – 90% hodnoty zálohu. Lombardný úver sa poskytuje na:
  • cenné papiere
  • tovar
  • pohľadávky
  • vkladné knižky
  • drahé kovy
  • práva (životné poistky, autorské práva)
 5. Akceptačný úver – akceptačný úver je odvodený od akceptu zmenky. Akcept zmenky predstavujú prijatie zmenkového záväzky a akceptant sa stáva zmenkovým dlžníkom.
 6. Avalový úver – avalový úver je odvodený od avalu zmenky. Banka preberá záruku za záväzok klienta voči tretej osobe.

Dlhodobé úvery

Medzi dlhodobé úvery zaraďujeme:

 • emisnú pôžičku
 • úverový úpis alebo záväzkovú listinu
 • hypotekárne úvery
 • komunálne úvery

Charakteristika dlhodobých úverov

 1. Emisná pôžička – zdroje, ktoré sa získavajú pri emisnej pôžičke, nevstupujú do súvahy banky, banka plní len sprostredkovateľskú funkciu. Emisná pôžička sa spája s emisiou dlhopisov, ktorú klientovi zabezpečuje banka, pričom spravidla časť emisie odkúpi. Podnikateľský subjekt sa v tomto prípade neobracia na banku so žiadosťou o úver, ale emisiou dlhopisov sa obracia na celú ekonomickú verejnosť s ponukou na odkúpenie jeho úverových CP.
 2. Úverový úpis – úverový úpis sa zakladá na skutočnosti, že dlžník podpisuje banke tzv. záväzkovú listinu – úverový úpis. Táto je dôkazom pohľadávky banky voči nemu.
 3. Hypotekárny úver – hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa a) až c) ktorý nie je hypotekárnym úverom.
 4. Komunálny úver – komunálny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou a ktorý poskytujú banky na nadobudnutie tuzemských nehnuteľnosti, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ďalších stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.

Peňažné úvery

Peňažné   úvery predstavujú peniaze  ktoré   sú    poskytnuté   v hotovosti   alebo   bezhotovostne,  zároveň ovplyvňujú likviditu banky. Do tejto kategórie spadá kontokorentný úver, eskontný, hypotekárny a spotrebný úver.

 • Kontokorentný úver – banka  poskytne k eurovému alebo devízovému bežnému účtu klienta povolenie tzv. debetného limitu, čiže (čerpania do mínusu). Jedná sa o formu úveru, ktorý sa dá čerpať a splácať kedykoľvek.
 • Eskontný  úver – základom eskontu je odkúpenie doteraz nesplatených zmeniek s definovanou splatnosťou a to po odčítaní úroku odo dňa plynutia eskontu do dňa splatnosti právneho nároku a odmeny pre banku (diskont). Najpoužívanejším druhom eskontu je eskont zmeniek uplatňovaný bankou.
 • Hypotekárny  úver – je   to   úver,   ktorý sa poskytuje na investície do nehnuteľností, na ich výstavbu alebo zaobstaranie,  a ktorý je zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. V prípade, že dlžník nie je schopný splatiť svoj dlh voči banke, je hypotekárna banka oprávnená uspokojiť predmetnú pohľadávku zo založenej nehnuteľnosti.
 • Spotrebný úver – spotrebné úvery sú úvery poskytované súkromným osobám a domácnostiam, ktoré slúžia na financovanie nákupu spotrebných predmetov, na výstavbu alebo rekonštrukciu bytov   a rodinných   domov.   Príjem klienta je zdrojom splácania úveru. Preto účelovosť úveru overuje nie je spravidla dôležitá pre banku a poskytované čiastky u spotrebných úverov sú podstatne nižšie ako u komerčných úveroch.

Záväzkové úvery a záruky

Záväzkové úvery a záruky sú také typy úverov,  ktoré  nepredstavujú  pre  klienta  bezprostredné peniaze,  ale  skorej  ide  o  záruku  banky  dodržať klientov  záväzok.

 • Ramburzný úver – je formou akceptačného úveru použivaný v zahraničnom obchode. Poskytovaný je dovozcovi remburznou bankou akceptom zmenky, ktorú vystaví na banku vývozca. Akcept zmenky sa realizuje pri odovzdaní dokumentov podpísaných odberateľom (dovozcom) na základe zmenky predmetnej zahraničnej obchodnej operácií.
 • Avalový úver – pri poskytnutí avalového úveru banka vystupuje v role ručiteľa. Banka ručí za dodržanie a splatenie záväzku dlžníka voči tretej osobe. Banka v pozícii ručiteľa predáva svoje dobré meno a pri nesplnení záväzku rozhodujúcim dlžníkom, môže byť požiadaná aby v pozícii vedľajšieho dlžníka ručenia splnila záväzok.
 • Banková záruka – predstavuje ručenie, kde v pozícii ručiteľa vystupuje banka. Banka písomne vyhlasuje v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky danej peňažnej sumy na základe obsahu záručnej listiny, v prípade že tretia osoba nesplní daný záväzok alebo sa splnia iné podmienky špecifikované v záručnej listine.

Alternatívne formy financovania

Alternatívne formy financovania predstavujú také produkty, ktoré s schopné klientom získať finančné prostriedky za vopred dohodnutých podmienok.

 • Faktoring – predstavuje financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Banka v nej odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa. Banka poskytne do 90 % nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na banku.
 • Forfaiting – pod pojmom forfaiting rozumieme nákup v budúcnosti splatných účtovných resp. zmenkových pohľadávok. Z právneho hľadiska je kúpna zmluva medzi exportérom v role predávajúceho pohľadávky a v role banky ako kupujúceho pohľadávku.
 • Projektové financovanie – charakterizujeme ako úverové financovanie ekonomicky i právne danej ekonomickej jednotky projektu. V tomto prípade ako zdroj splácania poskytnutého úveru slúži budúci cash flow z uskutočňovaného projektu.
 • Lízingové financovanie – je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov  na určité obdobie na základe úhrady leasingových poplatkov formou splátok. Uplatňuje sa najmä pri predmetoch dlhodobej spotreby, ale aj v službách.
 • Riziková kapitál – tiež označovaný ako venture kapitál alebo rozvojový kapitál, poskytujú špecializované firmy na rozvoj, rozbeh alebo transformáciu súkromných firiem s rastovým potenciálom.

Aktívne operácie komerčných bánk

Manažment aktívnych operácií komerčných bánk:

 • efektívna a optimálna štruktúra portfólia aktív
 • zásady realizácie aktívnych bankových obchodov (stratégia alebo obchodná politika banky) – hovoria o štandardných postupoch a presnej špecifikácií pri hodnotení klienta, Limitná politika
 • flexibilné parametre aktívnych bankových operácií – aby sme vedeli pre klienta ušiť úver na mieru
 • podmienky realizácie aktívnych bankových operácií – banka stanoví podmienky a klient ich musí dodržiavať
 • priateľná miera rizika aktívnych bankových operácií
 • diverzifikácia rizika v portfóliu aktívnych obchodov
 • adekvátna úroveň úrokových a neúrokových výnosov – tendencia – znižuje sa podiel úrokových výnosov
 • segmentácia klientov banky – segmenty – skupiny klientov, na ktoré sa bude banka orientovať
 • dodržiavanie optimálnych vzťahov medzi riziko – výnosnosť – likvidita

Podmienky úveru

Podmienky pre poskytovanie úverov:

 1. vymedzenie pojmov všeobecné ustanovenia
 2. čerpanie úverového rámca, úverovej linky
 3. úročenie (pevné úremenné, plávajúce)
 4. splácanie úverovej pohľadávky
 5. poplatky
 6. zabezpečenie úverového obchodu

Kto pripravuje úver?

Na úverových obchodoch participuje:

 • úverový manažér (produktový manažér)
 • manažér rizika – ohodnocuje riziko
 • znalec
 • právnici
 • administrátor úverového obchodu
 • pracovníci správy úverov

Komentáre k článku Typy úverov – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery (4)

 1. je to celkom dobra stranka.človek by mal sa vediet vyznat v uveroch a celkovo vo financiach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥