Zahraničné daňové systémy

Spôsob výpočtu základu dane v Českej republike

Tak ako na Slovensku, daňovník nemusí viesť daňovú evidenciu, ale len evidenciu príjmov a pohľadávok. Nemusí tiež preukazovať daňové výdavky podľa dokladov. Výdavky sa vypočítavajú percentom z príjmov, teda z peňazí, ktoré v príslušnom roku skutočne dostali teda takto môže vyjsť suma podstatne vyššia ako bola v skutočnosti. Vyššie percentá na výdavky závisí na druhu našich príjmov, viď nižšie.

Pre výpočet výdavkov percentom (Paušálne výdavky) použijeme pre príjmy za rok 2014 percento podľa druhu príjmov. Na výdavky teda uplatní:

  • 80 % z príjmov z remeselných živností, poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a ostatných príjmov z poľnohospodárskej výroby podľa §10, k tomu aj Príjmy pestovateľov.
  • 60 % z príjmov z živnosťou voľných, viazaných aj koncesovaných.
  • 40 % z príjmov zo živnosti, napríklad z iného podnikania podľa osobitných právnych predpisov, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, autorských práv a práv príbuzných autorskému právu, a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel vlastným nákladom, z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálne môžeme uplatniť na výdavky 800 tisíc CZK. Ak príjmy presahujú ročne 2 milióny CZK, možno sa nám oplatí viesť daňovú evidenciu.
  • 30 % príjmov z prenájmu. Maximálne môže uplatniť na výdavky 600 tisíc CZK.

Ak si daňovník uplatní výdavky paušálom, nemôžeme uplatniť zároveň daňové zvýhodnenie na dieťa a zľavu na manželku či manžela.

Výdavky určené percentom z príjmov. zahŕňajú všetky výdavky vrátane miezd a odpisov majetku. Navyše si nemôže už uplatniť nič, ani paušál na auto (pre upresnenie – paušál na auto si môžeme uplatniť len vtedy, keď uplatňujeme výdavky podľa skutočnosti – dokladov).

Ak má daňovník príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, pre ktoré platia rôzne percenta výdavkov, eviduje je zvlášť. V daňovom priznaní je tabuľka, do ktorej rozpíšeme príjmy podľa druhu činnosti a uplatní si k nim príslušné percento výdavkov. Nemôže kombinovať a uplatniť pre jedny príjmy paušál a pre druhé príjmy výdavky podľa skutočnosti. Paušál buď na všetko, alebo na nič.

Ak sú daňovníci platcami DPH, môžu si uplatniť výdavky paušálom, ale musia zároveň viesť evidenciu na účely DPH a archivovať daňové doklady.

Daňové systémy v krajinách EÚ

Špecifiká daňových systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Krajina Popis
Belgicko 6 kategórií daní z príjmov FO

Tabuľkové rozdelenie daňových sadzieb

Dánsko Daň z príjmu FO tvorí takmer polovicu celkových príjmov z daní

Daňové pásma

Nórsko Základný a osobný príjem

Maximálna daň z príjmu zo zamestnania alebo zo samostatného podnikania predstavuje v súčasnosti 55,3 %. Osoby žijúce v severných oblastiach Nórska (Nord-Troms, Finnmark) odvádzajú nižšie dane a majú špeciálne úľavy.

Holandsko Štyri daňové pásma vo výške 32,35 %; 37,60 %; 42 % a 52 %. Prvé dve zahŕňajú daň aj príspevky na sociálne zabezpečenie, druhé dve pozostávajú len zo samotnej dane.
Rakúsko Výdavky určené percentom z príjmov. (5 % z výdavkov)

Tabuľkové rozdelenie daňových sadzieb

Maďarsko Príjem zo zamestnania (závislý príjem) sa zvyčajne zdaňuje bez akýchkoľvek úľav. Členské príspevky do odborových zväzov sa však môžu odpočítať od daňového základu jednotlivca.
Estónsko daň z príjmu osôb, ktoré nie sú občanmi Estónska 44 % dane z príjmu občanov Estónska a až 56 % dane z príjmu občanov Estónska (podľa miesta ich bydliska)
Poľsko Základ dane počítaný tabuľkovo

Daňová karta

Paušálne dane

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥