Výpočet daňovej povinnosti fyzickej osoby

Pred podaním daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb je potrebné vypočítať si výšku daňovej povinnosti. Postup výpočtu daňovej povinnosti:

 1. Výpočet základu dane z čiastkových základov daní
 2. Úprava základu dane o odpočítateľné položky
 3. Výpočet daňovej povinnosti
 4. Úprava daňovej povinnostiodaňový bonus
 5. Odpočet zaplatených preddavkov a preddavkov uhradených vo forme zrážky
 6. Výsledná daňová povinnosť (alebo daňový preplatok) FO

1.Výpočet základu dane z čiastkových základov daní

ZD = ČZD §5 + ČZD §6 + ČZD §7 + ČZD §8

Legenda:

 • ZD – základ dane
 • ČZD – čiastkový základ dane

Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane. Základ dane sa vypočítava tak, že od príjmov sú odrátané daňové výdavky. Daňová strata vzniká daňovníkovi v prípade, že daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy.

Presnejšie je základom dane súčet nasledujúcich (tzv. „čiastkových“) základov dane:

 • Podľa § 5, zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
 • Podľa § 6, rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo výsledok hospodárenia, teda spravidla zisk z podnikania zistený z účtovníctva.
 • Podľa § 7, jednotlivé úroky a obdobné výnosy vymenované v zákone ako príjmy z kapitálového majetku.
 • Podľa § 8, zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Základom dane je rozdiel:

 • zdaniteľné príjmy (=príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy)
 • daňové výdavky (= výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 )

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

 • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima,
 • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, pričom sa použije postup podľa § 30.

 2. Úprava základu dane o odpočítateľné položky

Odpočítanie nezdaniteľnej časti na daňovníka, nezdaniteľnej časti na manželku, dôchodkové správcovské sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie. Výsledkom je upravený základ dane.

 • Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
  – sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44, 2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.“

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

 • rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnostiv tomto zdaňovacom obdobínemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,
 • alebo má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela), alebo má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
 • vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom obdobínemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule, alebo má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

3.Výpočet daňovej povinnosti

Daň = (sadzba dane x základ dane znížený o nezdaniteľnú časť dane)

Na Slovensku od roku 2013 sú sadzby konkrétne nasledovné:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (pre rok 2013 je suma platného životného minima konkrétne 34 401,74 eur),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Okrem toho od roku 2013 existuje tzv. osobitná sadzba dane vo výške len 5 %, ktorú platia vybraní ústavní činitelia, napr. prezident, vláda a poslanci NR SR.

4. Úprava daňovej povinnostiodaňový bonus

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo §6 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a súčasne vykáže základ dane si môže uplatniť daňový bonus ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

5. Odpočet zaplatených preddavkov a preddavkov uhradených vo forme zrážky

Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka.

Preddavky na daň neplatí daňovník,ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy:

 • uvedené v § 7 ZDP (z kapitálového majetku), alebo
 • uvedené v § 8 ZDP (ostatné príjmy), alebo
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom (§ 43 ZDP), alebo
 • zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35 ZDP
 • ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,
 • ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane (§ 34 ods. 10 ZDP),
 • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 eur

Ak základ dane daňovníka tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmu zo závislej činnosti, ktorý tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

6. Výsledná daňová povinnosť (alebo daňový preplatok) FO

Minimálna výška dane z príjmov fyzických osôb je v Slovenskej republike 16,60 €. To znamená, že daň sa nevyrubí a daňovník daň neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne túto čiastku alebo ak celkové príjmy fyzickej osoby nepresiahnu 50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima.

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Zdanenie príjmov sa vykonáva prevažne v podanom daňovom priznaní, v prípade príjmov zo závislej činnosti aj v ročnom zúčtovaní preddavkov vykonanom zamestnávateľom. V priebehu roka sa príjmy zo závislej činnosti zdaňujú preddavkovo, u ostatných druhov príjmov môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň.

Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou po znížení o zrazenú daň. V prípadoch taxatívne vymenovaných v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. V ostatných prípadoch je vybraním dane splnená daňová povinnosť.

Daňové priznanie

Daňové priznanie je povinný daňovník podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (tj. do 31. marca), ak za toto obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy 19,2-násobku životného minima. Taktiež je daňovník povinný podať daňové priznanie vtedy, ak vykazuje daňovú stratu. Daňovník je povinný v stanovenej lehote svoju daň uhradiť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥