Emitenti kótovaných CP

Každý emitent, ktorého CP sú kótované na BCPB má nasledujúce povinnosti:
? určiť kontaktnú osobu na komunikáciu s burzou
? možnosť splnomocnenia inej osoby na zasielanie informácií a požiadaviek emitenta (napr. manažér emisie)
? zabezpečiť, aby tretie strany neboli skôr informované ako burza
? informovať burzu o vyhláseniach pre média (min 1 deň vopred)
? informovať spôsobom určeným burzou (elektronický systém IRIS, perspektívne Internet)
? informačné povinnosti platia počas celej doby kótovania CP (aj pri zastavení obchodovania)

Emitent zverejní v tlači:
– polročne správu o hospodárení (riadne aj konsolidované výsledky) a súčasne ich zašle burze

Oznámenia emitenta, ktoré burza zverejní:
– všetky skutočnosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kurz CP
– návrh na zmenu stanov, zakladateľskej zmluvy alebo listiny
– informácie o vyplácaní výnosov a splácaní CP
– rozhodnutie emitenta o vydaní nových CP
– rovnaké informácie všetkým burzám, kde je CP prijatý na kótovaný trh
– burza môže povoliť nezverejnenie informácie, ak by mohli byť poškodené záujmy emitenta, to však neplatí ak by nezverejnenie informácie zásadne ovplyvnilo rozhodovanie investorov

Informácie, ktoré burza poskytne verejnosti na požiadanie, pričom vybrané údaje môže zverejniť v tlači:

? valné zhromaždenie
– informovať burzu o pozastavení práva nakladať s CP v SCP SR min 5 dní pred začiatkom pozastavenia
– oznámenie o konaní a programe VZ, určenie rozhodujúceho dňa
– nové aktuálne znenie stanov, zakladateľskej zmluvy alebo listiny
– personálne zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch
– transformácia spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zrušenie, …)
– rozdelenie zisku, dividendy
– zmena náležitosti CP, vydanie nových CP
– bezodkladne informovať i priebehu VZ a prijatých uzneseniach
? účtovné závierky
– v plnom znení
– v lehotách 3/5 mesiacov po skončení polroka/roka
– hlavný trh navyše:
– výkazy do 3 mesiacov po skončení 1. a 3. štvrťroka
– ročné závierky aj podľa medzinárodných účtovných štandardov (možnosť udelenia výnimky do 31.12.2002)
? výročné správy
– zaslať burze bezodkladne po vyhotovení
– v tlačenej a elektronickej forme
– hlavný trh aj v angličtine

? ďalšie informácie
– zmeny v štruktúre kapitálu
– zmeny v Obchodnom registri
– zmena aktív o 10% ku koncu roka oproti polroku
– súdne spory, predmetom ktorých je hodnota cez 5% VI
– prijatie CP na iný organizovaný trh
– dotácie
– vstup do likvidácie alebo stav trvalej platobnej neschopnosti
– akvizície a predaj veľkých častí aktív
– nesplácanie verejne obchodovateľných dlhopisov
– kontroly ÚFT a prípadne opatrenia
– označenie osôb vlastniacich 1% a viac základného imania emitenta, s ktorý je spojené hlasovacie právo

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥