Pozastavenie a ukončenie obchodovania emisií

Pozastavenie a ukončenie obchodovania emisií

• ak emitent alebo emisia nespĺňajú všeobecne záväzné právne predpisy alebo burzové pravidlá, burza pozastaví obchodovanie (max. na 3 mesiace) a vyzve emitenta na nápravu
• ak nedostatky nebudú odstránené, burza preradí CP na trh, ktorého podmienky CP spĺňa, alebo vylúči CP z burzy
• burza ukončí alebo pozastaví obchodovanie na pokyn ÚFT
• na základe informácie z SCP SR – burza pozastaví obchodovanie pri sťahovaní emisie z predaja a ukončí obchodovanie po zrušení emisie
• pozastavenie obchodovania na žiadosť emitenta (informovať, resp. žiadať 5 dní pred pozastavením, príkaz do SCP SR, výplata výnosov – pozastavenie na max. 5 dní)
• burza je oprávnená pozastaviť obchodovanie s CP, ak pozastavenie je v záujme ochrany investorov (informácie s významným vplyvom na zmenu kurzu CP, vyplácanie CP, vydanie nových CP)
• burza môže pozastaviť, ukončiť obchodovanie alebo preradiť CP na iný trh v týchto prípadoch – transformácia spoločnosti, nútená správa, likvidácia, konkurz alebo zamietnutie konkurzu

Štandardné ukončenie obchodovania– zánik CP
– dlhopisy : posledný obchodný deň pred dátumom splatnosti, pred rozhodujúcim dňom, prvý deň pozastavenia obchodovania pred splatením dlhopisov

O pozastavení, ukončení, preradení a vylúčení CP informuje burza účastníkov trhu a ÚFT.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥