Podielové fondy

Podielové fondy: spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov, ktoré prezentujú ich majetkové práva:
– každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na investíciách fondu a výnosoch z nich
– podielový fond nemá právnu subjektivitu
– podielové fondy a správcovské spoločnosti sú osobitné účtovné jednotky – osve vedú účtovníctvo, účtovnú uzávierku a výročnú správu

Podielové listy sú cenné papiere, ktorý znejú na 1 alebo viac podielov na majetku podielového fondu.

Predajná cena PL = aktuálna cena PL + náklady súvisiace s vydaním PL

– Aktuálna cena PL – suma na začiatku vytvárania PF (pri vydaní PL)

Druhy PF:
a) otvorený PF
b) uzavretý PF
c) špeciálny PF

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥