Ako vyplniť grantový formulár

Grant

Granty sú účelové príspevky na verejne prospešný účel. Ide o formu podpory projektov, ktoré zlepšujú fungovanie spoločnosti.

Grantová činnosť

Riadenie grantovej činnosti je komplexná aktivita, ktorú je možné zabezpečovať po technickej stránke na rôznej úrovni. S príchodom informačnej spoločnosti vznikla motivácia aj tento proces v čo najväčšej miere elektronizovať a optimalizovat. Existuje viacero prístupov komunikácie, od základnej formy v podobe e-mailu, až po plne elektronickú formu podávania žiadosti. Ďalším krokom je uchovávanie a riadenie grantového projektu počas celého jeho životného cyklu.

Pridelenie grantu

Grant je pridelený na základe verejnej súťaže a mal by byť spojený s anonymným hodnotením. Obdobou grantov sú dotácie, rozdiel je v poskytovatelovi peňažnej podpory. U dotácií je to štát, respektíve organizácie v štátnej správe.

Poskytovatel’grantu

Poskytovatel’grantu je o subjekt poskytujúci grant. V tejto práci sa budeme venovať oblasti nadácií a nadačných fondov, ktoré sú typovo veľmi podobné.

Žiadateľ o grant

Žiadateľ o grant je subjekt, ktorý podal žiadosť o grant. Je potrebné aby sa riadil obecnými zásadami. Grant by mal byť len doplnkovým financovaním projektu, vždy určený na konkrétny projekt, na ktorý nie je možné žiadať podporu spätne.

Projekt

Projekt je spojený s označením žiadosť, ktorá uspeje v hodnotení a získa podporu. Projekt má viacero fáz, ktoré sú popísané v ďalšej časti práce.

Proces žiadosti o grant

Jednotlivé kroky práce s grantmi sú:

  1. Vyhlásenie grantu – prebieha niekoľkokrát do roka, záleží na ich type a zameraní. Tomu zodpovedá aj prijímanie žiadostí. Vyhlasovanie riadi poskytovatel’grantu, ktorý môže vystupovať reaktívne, vyhlási program a čaká, ktorí žiadatelia sa prihlásia. Proaktívny prístup spočíva v samostatnom vyhľadávaní potenciálnych príjemcov grantu.
  2. Podanie žiadosti o grant – uskutočňuje sa na základe výzvy, kedy je podaná žiadosť na konkrétny projekt. Subjekt musí splniť všetky podmienky výzvy, inak riskuje vylúčenie.
  3. Vyhodnotenie a schválenie grantu – venuje sa m u poverený pracovník, ktorý je v oblasti riadne vzdelaný a poučený. V jeho právomoci je nevyhovujúce žiadosti odmietnuť a vyradiť. Častokrát sú súčasťou procesu aj externí nezávislí hodnotitelia.
  4. Čerpanie grantu – časovo najdlhší proces, počas ktorého je podporený projekt realizovaný z pridelených prostriedkov. Poskytovatel’grantu vyžaduje záverečnú a v niektorých prípadoch aj priebežnú správu o stave projektu.

Čo je to grantový formulár?

Pri získaní akéhokoľvek grantu je potrebné vyplniť grantový formulár (žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, prihlášku do grantového kola).

Vo výzve na podávanie grantov vyhlasovateľ uverejní podrobné podmienky poskytnutia grantu, aj to, na čo je potrebné pri vypĺňaní formulára klásť dôraz. Je dobré si tieto informácie vždy vopred pozorne preštudovať a v prípade akýchkoľvek nejasností žiadať konzultáciu. Pomôže nám to vyvarovať sa nedorozumeniam a chybám a zvyšuje šancu na úspech grantu.

Štruktúra grantového formulára

Každý z poskytovateľov má svoj vlastný formulár s rozdielnou štruktúrou. V zásade sa ale určité časti vo všetkých opakujú, sú ale spracované rozdielne podrobne.

Názov by mal čo najlepšie vystihovať činnosť, jeho hlavnú myšlienku alebo posolstvo. Môže napovedať o budúcich aktivitách, charaktere cieľovej skupiny alebo aj obsahovať apel. Je dôležitý pri propagácii, láka pri realizácií účastníkov aj potenciálnych sponzorov. Je prvou vecou, ktorú si všimne člen výberovej komisie, a je dobré, ak ho niečím upúta.

Cieľové skupiny grantu

Cieľová skupina sa delí na primárnu a sekundárnu. Sú to všetky osoby, na ktoré je činnosť zameraná a ktoré ovplyvňuje.

Primárnej cieľovej skupiny sa grant bezprostredne dotýka. Ovplyvňuje ju a vyžaduje jej aktívnu účasť, bez ktorej by bol nerealizovateľný – napr. účastníci školenia, besied, mládežníckej výmeny, respondenti prieskumov.

Na sekundárnu cieľovú skupinu môže mať vplyv len okrajovo, prípadne ju zapája do aktivít len vplyvom primárnej skupiny – miestna komunita, ktorá sa dozvie o aktivitách, alebo vidí ich výsledok; rodičia besedujúcich žiakov, s ktorými budú aj doma diskutovať o aktuálnej otázke, a pod.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥