Finančné investovanie – vypracovaná štátnicová otázka

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 09 – Finančné investovanie. Investičné inštrumenty. Akciové inštrumenty. Fundamentálna analýza. Technická analýza. Psychologická analýza. Teória efektívnych trhov.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 09 – Finančné investovanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 09 – Finančné investovanie. Investičné inštrumenty. Akciové inštrumenty. Fundamentálna analýza. Technická analýza. Psychologická analýza. Teória efektívnych trhov..


9. Finančné investovanie. Investičné inštrumenty. Akciové inštrumenty. Fundamentálna analýza. Technická analýza. Psychologická analýza. Teória efektívnych trhov.
FINANČNÉ INVESTOVANIE
Všeobecne sa charakterizuje ako investovanie do CP na kapitálovom trhu. Ide teda o nákup majetkových CP (akcií, podielových listov, podielov) a úverových papierov (obligácií, hypotekárnych záložených listov) s lehotou splatnosti prekračujúcou 1 rok.
V porovnaní s investovaním do hmotných aktív majú dôležité odlišnosti:
- sú dobre deliteľné
- investor ich môže držať ľubovoľne dlhý čas
- sú vysoko likvidné
- investície do jednotlivých druhov CP sa navzájom nevylučujú.
Motívy pre finančné investovanie:
- možnosť efektívnejšieho využitia dočasne voľných peňažných prostriedkov
- výhodný spôsob sporenia peňazí pre aktivity vyššieho rozsahu
- zabezpeka pre získanie úveru
- súčasť investičnej stratégie
Základné kritéria rozhodovania o finančnom investovaní:
Pri každej investícii sleduje investor jej:
1. výnosnosť - výnosom investície sú všetky čisté príjmy, ktoré investor získa od okamihu, keď vložil peniaze až do posledného príjmu.
2. rizikovosť - znamená stupeň rizika spojeného s možnosťou, že sa očakávané príjmy nedosiahnu.
3. likviditu - súvisí s rýchlosťou získania hotových peňazí pri predaji CP, do ktorých investoval.
V praxi sa uvedené kritéria v maximálnych hodnotách často vylučujú - dosiahnuť maximálny výnos sa dá len pri malej likvidite a vysokom riziku, kým s malým rizikom a s maximálnou likviditou je možné dosiahnuť len malý výnos.
VÝNOS A RIZIKO AKCIE
Výnos kmeňovej akcie je daný:
- dividendou,
- kapitálovým ziskom alebo stratou.
Očakávaná miera výnosu akcie za určité obdobie závisí od ceny akcie na začiatku roka, od očakávanej ceny na konci roka a očakávanej dividendy. Vypočíta sa podľa vzorca:
Divi + Pi - P0
r =
P0
kde r je očakávaná miera výnosu akcie,
Divi - dividenda za 1 rok,
Pi - trhová cena akcie na konci roka,
P0 - trhová cena akcie na začiatku roka.
Celková výnosnosť závisí od dividendového (bežného) výnosu Divi / P0 a od kapitálového výnosu (od zmeny ceny) (Pi - P0) / P0.
Riziko je stupeň neistoty spojený s očakávaným výnosom. Očakávaný výnos je taký, ktorý má najvyššiu pravdepodobnosť, že sa dosiahne. Riziko akcie závisí teda od variability jej očakávaného výnosu. Čím je variabilita výnosu vyššia, tým je väčší rozptyl odchýlok od očakávaného výnosu a vyššie riziko, že sa očakávaný výnos nedosiahne. Najväčšiu variabilitu výnosov v rámci cenných papierov majú akcie. Jednotlivé cenné papiere majú rôzny stupeň rizika. Najbezpečnejšie sú štátne pokladničné poukážky, kde nie je riziko nesplatenia a ich krátkodobá splatnosť znamená, že ich cena je stabilná.
Na finančnom trhu sa môže investor stretnúť s dvoma typmi rizík:
1. špecifické riziko - vyplýva z vnútorného charakteru investície, t.z. investor musí počítať aj s tým, že emitent bude insolventný a nesplní si svoje záväzky. Možno ho ďalej členiť na:
- manažérske riziko - vyplýva z kvality manažmentu
- operačné riziko - riziko, že firma nebude mať dostatočné tržby na krytie fixných nákladov
- finančné riziko - vyplýva z pomeru z cudzích zdrojov vo vzťahu k celkovému kapitálu. Ak je tento pomer vysoký, firma má vyšší stupeň rizika, pretože veľkú časť tržieb pokryjú fixné úrokové náklady a splátky úverov.
- zástavné riziko - nie všetci investori majú rovnaké práva v prípade bankrotu a likvidácie.
2. trhové riziko - vyjadruje závislosť veľkosti ziskov od trhu, má za následok časté rozkolísanie cien a v krajných prípadoch aj bankrot spoločnosti.
VÝNOS A RIZIKO PORTFOLIA AKCIÍ
Očakávaný výnos portfólia sa vypočíta pomerne jednoducho: závisí od očakávaného výnosu jednotlivých akcií a od výšky kapitálu, ktorý by bol do nich investovaný. Očakávaný výnos portfólia je potom vážený aritmetický priemer očakávaných výnosov akcií, kde váhami sú investované čiastky, podľa vzorca:
R = x i * ri
Pričom platí
x i = 1 a 0 - x1 - 1
Riziko investície možno vypočítať ako štandardnú odchýlku skutočného výnosu od očakávaného výnosu. Riziko portfólia však nie je jednoduchým súčtom štandardných odchýlok akcií v portfóliu.
Riziko portfólia závisí:
a) od vzájomných vzťahov výnosov jednotlivých akcií v portfóliu,
b) od rizika jednotlivých akcií,
c) od výšky kapitálu investovaného do jednotlivých akcií.
Vzájomný vzťah - korelácia výnosov akcií v portfóliu môže byť:
- pozitívna,
- negatívna,
- nulová.
Koeficient korelácie výnosnosti podniku B s výnosnosťou podniku A sa vypočíta podľa vzorca:
n * rArB - rA * rB
KA,B =
n2 -A -B
kde KA,B je korelačný koeficient výnosnosti jednotlivých podnikov,
rA - výnosnosť podniku A,
rB - výnosnosť podniku B,
-A - štandardná odchýlka výnosnosti podniku A,
-B - štandardná odchýlka výnosnosti podniku B,
n - počet sledovaných rokov.
Akcie podnikov rovnakého odvetvia alebo nadväzujúcich odvetví majú obvykle pozitívnu koreláciu. Riziko portfólia možno znížiť investovaním do takých akcií, ktorých výnosy sú negatívne korelované alebo sú nekorelované (nulové). Takýto prístup sa nazýva diverzifikácia rizika a je základnou tézou teórie portfólia, ktorá na finančnom trhu rozoznáva dva druhy rizík:
- špecifické riziko (sa nazýva aj jedinečné, nesystematické, reziduálne, diverzifikovateľné), ktoré možno diverzifikáciou znížiť,
- trhové riziko (systematické, systémové, nediverzifikovateľné) je spojené s neistotami, ktoré sa vyskytujú v celej ekonomike a týkajú sa všetkých podnikov. Trhovému riziku sú vystavení všetci investori.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 09 – Finančné investovanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥