Dlhové inštrumenty

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 10 – Dlhové inštrumenty. Krátkodobé dlhové inštrumenty. Dlhodobé dlhové inštrumenty. Inštrumenty kolektívneho investovania. Teória portfólia. Investičný proces. Finančné inovácie a finančné deriváty. Stratégie prednostne zamerané na dosahovanie zisku. Arbitrážne stratégie. Stratégie tvorby optimálneho portfólia. Stratégie zamerané najmä na znižovanie rizika. Forwardy – Futurity. Opčné kontrakty. Opčné kontrakty mimoburzového trhu. Swapy.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 10 – Dlhové inštrumenty (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 10 – Dlhové inštrumenty. Krátkodobé dlhové inštrumenty. Dlhodobé dlhové inštrumenty. Inštrumenty kolektívneho investovania. Teória portfólia. Investičný proces. Finančné inovácie a finančné deriváty. Stratégie prednostne zamerané na dosahovanie zisku. Arbitrážne stratégie. Stratégie tvorby optimálneho portfólia. Stratégie zamerané najmä na znižovanie rizika. Forwardy – Futurity. Opčné kontrakty. Opčné kontrakty mimoburzového trhu. Swapy. .


10. Dlhové inštrumenty. Krátkodobé dlhové inštrumenty. Dlhodobé dlhové inštrumenty. Inštrumenty kolektívneho investovania. Teória portfólia. Investičný proces. Finančné inovácie a finančné deriváty. Stratégie prednostne zamerané na dosahovanie zisku. Arbitrážne stratégie. Stratégie tvorby optimálneho portfólia. Stratégie zamerané najmä na znižovanie rizika. Forwardy - Futurity. Opčné kontrakty. Opčné kontrakty mimoburzového trhu. Swapy.
TEÓRIA PORTFÓLIA
Môžeme sa stretnúť s viacerými definíciami teórie portfólia.
Teória portfólia je mikroekonomická disciplína, ktorá skúma, aké kombinácie aktív je vhodné držať spoločne, aby takto vytvorené portfólio malo isté, vopred dané vlastnosti.
Každý investor sa snaží:
- vytvoriť čo najvýkonnejšie portfólio, t.j. portfólio, ktoré s ohľadom na jeho sklon k riziku -predstavuje najvýhodnejšiu kombináciu rôznych výnosných a rizikových aktivít,
- využiť čo najlepšie poznatok, že diverzifikácia znižuje špecifické riziko.
Portfóliom CP rozumieme zásobu rôznorodých CP v držbe investora.
Výkonnosť portfólia - spoločné vyjadrenie rizikovosť a výnosnosti portfólia.
Výnosnosť portfólia
- je vážený aritmetický priemer výnosnosti jednotlivých papierov, pričom váhami je veľkosť kapitálu
- vieme, ak poznáme:
- výnosnosť jednotlivých druhov CP, z ktorých sa portfólio skladá
- podiel kapitálu, ktorý je investovaný do jednotlivých druhov CP
Očakávaný výnos portfólia
R = xi x ri , pričom platí: xi = 1 a 0 - xi - 1
kde
xi - podiel kapitálu investovaného do akcie na celkovom kapitály
ri - očakávaná miera výnosu akcie
i - počet akcií v portfóliu
Výnosnosť akcií, z ktorých je poskladané protfólio je určitým spôsobom korelovaná, pričom kroelácia môže byť:
a) pozitívna - koeficient korelácie od 0 do 1, ak výnosnosť 1akcie rastie, rastie aj výnosnosť 2. akcie, meriame koeficientom korelácie
b) nulová - výnosnosť príslušných 2 akcií spolu nesúví, koeficient korelácie = 0
c) negatívna - výnosnosť 1 akcie rastie a výnosnosť 2. akcie klesá, koeficient korelácie od -1 do 0.
Koeficient korelácie
K A, B = n. rA rB - rA . rB
n2 ?A?B
kde
K A, B - koefekcient korelácie akcií A a B
n - počet sledovaných rokov
rA ,rB - výnosnosť akcie A, B
?A?B - rizikovosť akcie A, B - meraná štandardnou odchýlkou
Najvhodnejšie je ak portfólio je poskladané z akcií medzi ktorými je negatívna alebo 0 korelácia.
Pre väčšinu akcií však platí, že ich výnosnosť je pozitívne korelovaná.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 10 – Dlhové inštrumenty (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥