Finančný trh a finančný systém

Štátnice – Financie – 04 – 03 – Finančný trh a finančný systém

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 03 – Finančný trh a finančný systém (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 03 – Finančný trh a finančný systém.


8. Finančný trh a finančný systém
A Charakteristika finančného trhu
Trhy zodpovedajú za alokáciu zdrojov a poskytovanie výrobkov.
Trh = inštitúcia, ktorú vytvára spoločnosť za účelom alokácie zdrojov, ktoré sú relatívne vzácne vzhľadom na dopyt po nich.,
= kanály, vďaka ktorým sa predávajúci a kupujúci dostávajú do kontaktu.,
= určuje, aký tovar bude vyrábaný a aké služby budú poskytované + ich množstvo - distribuuje príjmy
Finančné trhy a finančný systém
Finančný systém = súbor trhov, inštitúcií, zákonov, regulácií a techník, s ktorých pomocou sú: obchodované akcie, obligácie a iné CP, určované úrokové sadzby, poskytované finančné služby na celom svete
- determinuje cenu za úver a koľko úverových prostriedkov bude k dispozícii pre platby za veľké množstvo tovarov a služieb
Ak rastú ceny úveru, úver je ťažšie dostupný, klesajú celkové spotreby tovarov a služieb, rastie nezamestnanosť a klesá ekonomická úroveň.
Primárna úloha FS = premiestniť vzácny pôžičkový kapitál od tých, čo šetria, k tým, čo si požičiavajú na spotrebu a investície
Funkcie finančného systému:
1)depozitná - ponúka pomerne ziskové a relatívne málo riskantné možnosti ukladania úspor do CP
2)funkcia zabezpečenia bohatstva - poskytuje nástroje pre uchovanie kúpnej sily, až do doby, kedy bude potrebná pre konkrétny nákup tovarov a služieb
3)funkcia likvidity - ponúka prostriedky pre získanie finančných prostriedkov na základe výmeny CP za pokladničnú hotovosť
4)kreditná - ponuka úverov pre podniky pre zabezpečenie spotreby a investičných výdajov v rámci ekonomiky. Úver = požičanie peňazí na základe sľubu o ich vrátení.
5)platobná - poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za nákup tovarov a systém
6)funkcia ochrany proti riziku - ponúka prostriedky na ochranu firiem, spotrebiteľov a vlád pred rizikom z titulu činnosti ľudí alebo v oblasti majetku alebo v oblasti príjmov
7)politická - poskytuje kanály pre uplatnenie zámerov vlády v oblasti spoločných cieľov, zabezpečenie rastu miery nezamestnanosti, poklesu miery inflácie, stáleho ekonomického rastu
Finančný systém funguje tak, aby uviedol do rovnováhy plánované úspory domácností, firiem a vlád s plánovanými investíciami domácností, firiem a vlád., - umožňuje doplňovanie úspor pôžičkami
Finančné trhy sú jadrom finančného systému:
- umožňujú tok úspor predovšetkým z domácností k tým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré potrebujú viac finančných úspor, než im poskytujú vlastné príjmy.,
- určujú objem disponibilného úveru.,
- podnecujú sporivosť.,
- tvoria úrokové sadzby a ceny CP.,
- uskutočňujú premenu bežného príjmu na príjmy v budúcnosti (lebo splácanie pôžičiek sa deje z príjmov v budúcnosti).
- miestom, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznach ekonomických subjektov a dopyt rôznych subjektov po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú ako investície.
Úspory
domácnosti: Úspory sú to, čo zostane z bežného príjmu po uhradení výdajov na bežnú spotrebu.
podniky: Úspory sú bežný čistý zisk po uhradení daní, dividend a všetkých ostatných hotovostných výdajov.
Nie všetok príjem za poskytnuté tovary a služby sa vždy minie. Firmy sporia svoje finančné rezervy pre prípadné použitie v budúcnosti a z dôvodov dlhodobých kapitálových investícií.
vláda: Úspory vznikajú, ak dôjde k prebytku bežných príjmov nad bežnými výdavkami.
Investície
Väčšina finančných prostriedkov, ktoré sú odložené vo forme úspor, preteká cez finančné trhy tak, aby mohli podporiť investície podnikov a vlády.
Domácnosti: kúpa nového domu
Firmy: výdaje na stále aktíva
Vláda: keď sa stará o občiansku vybavenosť - infraštruktúra
celkové investície = budovy a zariadenia, suroviny, tovar na ďalší predaj
Moderné ekonomiky vyžadujú veľké investície do dlhodobých statkov.
Úroky = odmena za odstúpenie peňazí a podstúpenie rizika. Treba zaistiť vrátenie požičaného kapitálu.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 03 – Finančný trh a finančný systém (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥