Investičná stratégia podniku

Štátnice – Financie – 04 – 10 – Investičná stratégia podniku

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 10 – Investičná stratégia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 10 – Investičná stratégia podniku.


Financie - otázka č. 14
Investičná stratégia podniku: sú to základné rozhodnutia podniku, najťažší typ rozhodnutia (podnik ovplyvňuje svoju budúcnosť), je to dlhodobý typ rozhodovania, zdvojené rozhodovanie (o investovaní a aj o financovaní, vysoké riziko.
Investície - sú kapitálové výdavky na nákup majetku a finančného majetku dlhodobého charakteru. Dôležitý je aj spôsob obstarania, lebo ovplyvňuje kapitálové výdavky - podnik by mal mať vypracovanú investičnú stratégiu.
Investičná politika - cieľom je príprava, výber a realizácia takých investičných projektov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu trhovej hodnoty podniku.
Investičné stratégie (typy):
1. z hľadiska základného investičného cieľa - stratégia rastu hodnoty investície a maximalizácie príjmov, stratégia rastu hodnoty a stratégia maximalizácie ročných príjmov z investície,
2. z hľadiska vzťahu k riziku - agresívne, konzervatívne, s maximalizáciou likvidity investície.
Predinvestičná príprava - jej cieľom je identifikovať projekty zhľadiska účelu, potrieb trhu, využitia majetku, rizika, kapitálových výdavkov a tak ďalej.
Technicko-ekonomická štúdia:
1. súhrnný prehľad výsledkov,
2. odôvodnenie a vývoj projektu,
3. kapacita trhu a produkcia,
4. materiálové vstupy,
5. lokalizácia a prostriedky,
6. technický projekt,
7. organizačný projekt,
8. pracovné sily,
9. časový plán realizácie,
10. finančné a ekonomické vyhodnotenei vrátane rizika projektu.
14.1. Kapitálový rozpočet.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - je súčasťou dlhodobého plánu podniku. Prognóza kapitálových výdavkov a očakávaných príjmov z investície. V etape predinvestičnej prípravy sa vytvára kapitálový rozpočet pre všetky varianty. Predvída peňažné toky na dlhšie obdobie.
Je súčasťou Technicko-ekonomickej štúdie, jej 10. časť. Odhaduje príjmy a výdavky v súvislosti s každým variantom projektu investície.
14.2. Kvantifikácia kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z projektu.
Kapitálové výdavky na:
a.) obstaranie,
b.) inštaláciu,
c.) dopravu,
d.) vypracovanie projektovej dokumentácie,
e.) výskum a vývoj,
f.) trvalý prírastok čistého prevádzkového kapitálu.
- úprava o: príjmy z predaja existujúceho hmotného investičného majetku, rôzne daňové efekty spojené s predajom nahradeného majetku.
KV = I + ČPK - (PIM +- D)
KV - kapitálové výdavky,
I - investícia,
ČPK - prírastok čistého prevádzkového kapitálu,
PIM - predajná cena nahradeného majetku,
D - daňový efekt.
V prípade kapitálových výdavkov dlhších ako 1 rok, je potrebné ich diskontovť za použitia vhodného diskontného faktora spravidla k okamihu začatia dodávky.
Príjmy z investície:
1. zisk po zdanení,
2. ročné odpisy,
3. zmena čistého prevádzkového kapitálu,
4. príjem z predaja investičného majetku na koncijeho životnosti, upravený o daň (v prípade, ak nebol nahradzovaný).
PI = Z + O +- ČPK + (PIM +- D)
PI - príjmy z investície,
Z - zisk po zdanení,
O - ročné odpisy investície,
ČPK - zmena čistého prevádzkového kapitálu.
DISKONTNÝ FAKTOR - diskontná sadzba, výnosnosť dosahovaná podobným podnikom, diskontná sadzba centrálnej banky, úroky z úverov, výnosnosť bezrizikových investícií, návratnosť kapitálu a podobne.
14.3. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov.
Najviac používané metódy sú:
- čistá súčasná hodnota (ČSH),
- vnútorná miera výnosnosti (VMV),
- doba návratnosti (DN),
- index súčasnej hodnoty (ISH).
Metóda čistej súčasnej hodnoty.
Založená na zohľadnení časovej hodnoty peňazí. Patrí knajlepším kritériám hodnotenia investičných projektov. A práve preinvestičné projekty je charakteristické, že peňažné príjmy sú rozložené do dlhšieho obdobia a ich hodnota pri prepočítavaní na súčasnú hodnotu je rôzna.
Súčasná hodnota = - CFi/(1 + r)i
r - diskontná sadzba (prekážková sadzba, alternatívny náklad kapitálu).
Čistá súčasná hodnota: vyjadruje rozdiel medzi súčasnou (diskontovanou) hodnotou ročných príjmov z projektu a kapitálovými výdavkami:
ČSH = SHCF - KV
Vyberáme teda projekt s najvyššou čistou súčasnou hodnotou.
Vnútorná miera výnosnosti.
Vnútorná miera výnosnosti je taká miera, pri ktorej sa súčasná hodnota peňažných príjmov z investičného projektu rovná kapitálovým výdavkom. Je to teda diskontná sadzba, pri ktorej sa čistá súčasná hodnota rovná 0.
Vnútorná miera výnosnosti:
-KV + - CFi/(1 + r)i = 0
r je hľadaná diskontná sadza, čiže vypočíta sa ako:
VMV = rn + (ČSHn/(ČSHn - ČSHv)).(rv - rn)
VMV - vnútorná miera výnosnosti,
rn - nižšia diskontná sadzba,
rv - vyššia diskontná sadzba.
V niektorých prípadoch však použitie vnútornej miery výnosnosti môže viesť k nesprávnym záverom alebo sa vôbec nedá použiť. Ide o tieto prípady:
- ak existujú neštandardné peňažné príjmy,
- ak sa má rozhodnúť medzi vzájomne sa vylučujúcimi projektmi.
Metóda doby návratnosti.
Doba návratnosti je obdobie, za ktoré sa budú kapitálové výdavky rovnať kumulatívnemu súčtu peňažných príjmov. Vyberáme teda projekt s najnižšou dobou návratnosti.
Index súčasnej hodnoty.
Index súčasnej hodnoty = SHCF/KV
Investičný projekt je akceptovateľný vtedy, ak je index väčší ako 1.
14.4. Riziko projektov.
Projekty nie je možné hodnotiť a vyberať len podľa jedného kritéria - a to výnosnosti. Treba venovať pozornosť aj ich riziku.
Na porovnanie výhodnostijednotlivých variantov je možné použiť tieto kritériá na ohodnotenie projektu:
- kritérium maximálneho očakávaného peňažného príjmu (výnosu),
- rozptyl a štandardná odchýlka,
- variačný koeficient.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 10 – Investičná stratégia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥