Banková regulácia a dohľad

Regulácia – stanovenie pravidiel správania sa bánk.
Pravidlá, ktoré stanovuje CB, môžu sledovať 2 základné ciele, ktoré môžu byť protichodné:
– podpora ekonomickej aktivity bánk = pozitívna regulácia
– zákazy niektorých druhov ekonomických činností = negatívna regulácia

V krajinách s TE dochádza ku kombinácií pozitívnej a negatívnej regulácie, spravidla však prevláda pozitívna regulácia.

Miera regulácie – tendencie vo vyspelých TE smerujú ku deregulácií. V bankách však musia byť stanovené určité základné pravidlá. Na reguláciu bankovníctva neexistuje jednotný názor:
– banková regulácia musí byť
– banková regulácia nemusí byť
– banková regulácia áno, otázna je však miera regulácie

Zhrnutia:
– Financie a bankové aktivity sa odlišujú od iných ekonomických činností, konkrétne platobný styk je životne dôležitý pre chod každej ekonomiky, preto nemôže byť poruchovosť platobného styku a tak sa platobný styk nemôže ponechať na svojvôľu jednotlivých bánk.
– Pokiaľ dôjde ku krachu banky vyvolá to oveľa väčšieho problémy, ako úpadok iného podnikateľského subjektu.
– Banky podnikajú so špecifickým druhom T – peniazmi, a predovšetkým s cudzími peniazmi, preto nemôžu s nimi nakladať podľa vlastného uváženia, ale musia byť stanovené základné rámce podnikania.
– Banky a finančná sféra je oblasť vysoko zisková a tak láka podvodníkov a špekulantov. Je potrebné zamedziť ich vstupu do bánk.
– Keďže ide o vysoko ziskovú oblasť neregulácia by mohla viesť ku prílišnej konkurencii a následkom toho by banky mohli podnikať príliš rizikové operácie. Je potrebné optimalizovať riziká, ktoré banky podstupujú.

Argumenty v prospech bankovej regulácie a dohľadu:
– Bankové aktivity sú odlišné.
– Bankové aktíva a pasíva majú špecifickú štruktúru – pre banky je charakteristické, že krátkodobé pasíva transformujú na dlhodobé aktíva.
– Asymetria informácií v bankovej sfére je oveľa väčšia a dôležitejšia ako v inej oblasti – klienti banky nemajú možnosť monitorovať zdravie banky. Inštitút bankovej regulácie a dozoru hovorí, ktoré informácie musí banky poskytovať.
– Banková regulácia znižuje nebezpečenstvo poklesu sprostredkovania finančných transakcií prostredníctvom bánk, z toho vyplýva, že je tu zabezpečená ochrana vkladov, banky sú povinné poisťovať vklady.
– Banková regulácia umožňuje regulovať množstvo peňazí v obehu.

Argumenty proti bankovej regulácií a dohľadu: – 2 spôsoby
– spochybnením súčasnej miery a pravidiel regulácie – v tomto prípade je naším cieľom deregulácia
– argumenty proti akejkoľvek regulácie bánk – cieľom je zrušiť reguláciu a ponechať bankový systém bez bankovej regulácie a dohľadu

– Financie sa síce líšia od iných ekonomických činností, ale práve preto je potrebné upraviť základné stavebné kamene fungovania bánk a to platobný styk a možnosti zverenia verejných prostriedkov. Takto chápaná regulácia by mala zabrániť úpadkom nesolventných bánk a pomôcť dočasne nelikvidným bankám.
– Nevhodná časová štruktúra aktív a pasív je výsledkom regulácie.
– Asymetria informácií síce existuje, ale existuje aj ochrana vkladov (Fond ochrany vkladov). Klienti bánk sa preto nemusia zaoberať dôveryhodnosťou bánk. Klient má 10% spoluúčasť.
– Pokles sprostredkovania nie je dostatočným argumentom pre nutnosť bankovej regulácie

1. skupina odporcov – regulácia ako jedna z podmienok menovej politiky nie je spochybňovaná
2. skupina odporcov – odpor voči akémukoľvek systému regulácia.

Základné nevýhody bankovej regulácie podľa odporcov
– rast nestability z dôvodu neistoty ohľadom budúcich bankových pravidiel
– regulácia núti banky ku orientácií na mimo bilančné operácie
– banková regulácia si vyžaduje náklady, ak sú príliš vysoké, tak banky buď budú zvyšovať poplatky za poskytované služby alebo môžu znížiť svoj zisk o tieto náklady
– systém regulácie nevedie banky ku dodržiavaniu zlých pravidiel, ale k ich obchádzaniu
– niektoré pravidlá bankovej regulácie nútia banky uskutočňovať riskantné operácie. Banky sú nútené podstupovať morálny hazard.

Porovnanie argumentov zástancov a odporcov: obe strany sústreďujú svoju pozornosť na tieto oblasti:
– miera, spôsob a pravidlá bankovej regulácie a dohľadu
– vplyv bankovej regulácie na konkurencieschopnosť trhu
– efektívnosť bankovej regulácie
– možnosti znižovania asymetrie informácií
– náklady spojené s reguláciou a dohľadom bánk a financovanie týchto nákladov
– ochrana pred nekalými praktikami
– ochrana pred úpadkom bank
– nutnosť regulácie množstva peňazí v obehu
Banková regulácia a dohľad je nutná, otázna je však miera, spôsob a pravidlá.

Ciele bankovej regulácie a dohľadu:
Regulácia je súčasťou nástrojov makroekonomickej politiky, nástroj realizácie menovej politiky.
– zaistenie spoľahlivosti a bezpečnosti fungovania bankového systému v ekonomike
– podpora efektívnosti fungovania bankového systému
– zaistenie potrebných informácií pre investora
– zaistenie základnej úrovne ochrany investorov
– podpora efektívneho uskutočňovania menovej politiky

Formy bankového dohľadu a regulácie:
a) Podľa dopadu na bankový systém: pozitívna – podporuje činnosti bánk
negatívna – zakazuje určité činnosti
b) Z hľadiska použitých nástrojov: diskrétna – napr. úvery od CB
zmluvná – napr. dobrovoľné poistenie depozit
c) Podľa stupňa záväznosti pravidiel:
– formálna – na explicitne založených pravidlách zo zákona
– neformálna – dobrovoľná, seba (samoregulácia), na vzájomnej dôvere regulujúcich a regulovaných subjektoch.

Subjekty bankovej regulácie a dohľadu: a) regulujúce b) regulované

Súčasti bankovej regulácie a dohľadu:
a) Regulácia vstupu do bankovníctva
b) Základné pravidlá činnosti bánk
Primeranosť vlastných zdrojov – pomer kapitálu ku rizikovo váženým aktívam vyjadrení v %. Tento pomer by nemal klesnúť pod hranicu 8%. Každému aktívu sú pridelené rizikové váhy na úrovni 0,20,50 alebo 100% na základe toho, ako je príslušné aktívum pre banku rizikové, sú striktne vymedzené. V prípade, že pomer klesne pod 4%, bankový dohľad NBS je povinný na takúto správu uvaliť nútenú správu. V prípade že pomer klesne na alebo pod 2%, bankový dohľad NBS je povinný banke odobrať licenciu.
Majetková angažovanosť – banka môže sústreďovať svoj majetok len do určitej výšky svojho vkladu
Pravidlá likvidity – aby banka bola likvidná v každom okamihu
Poskytovanie informácií bankami
Pravidlo nezabezpečených devízových pozícií – banka pravidelne každý deň hodnotí objem devízových prostriedkov na strane A a P. A v cudzej mene musia byť kryté P v cudzej mene.
c) Veriteľ poslednej inštancie – CB, ktorá môže chorej banke poskytnúť úver na ozdravenie, posledná záchrana banky.
d) Povinné poistenie vkladov – Zákon o Fonde ochrany vkladov – chránené sú neanonymné vklady FO a niektorých PO, ktoré sú vymenované v zákone. Od 1. 7. 2002 do 40 násobku priem. mesačného príjmu vyhláseného Štatistickým úradom SR, do výšky 90% vkladu.

Komentáre k článku Banková regulácia a dohľad (1)

  1. Keďže sa mi končí 5-ročná fixácia hypotekárneho úveru v SLSP s “ fantastickým“ úrokom 6,04%,zašiel som do banky,čo ďalej a hlavne,že chcem úver preniesť do inej banky.Dozvedel som sa,že doba na vyplatenie časti alebo celého zostatku úveru sa skracuje po ukončení fixácie z 30 dní na jeden jediný deň(to,aby sa klientovi náhodou nepodarilo zaplatiť včas). Keď si chcem úver preniesť do inej banky,okrem ďalších vecí,ktorými vám znechutia život,aby ste to náhodou nestihli, pýta od vás SLSP 99 € za ICH SÚHLAS a 20 € za vyčíslenie zostatku, ktorý je aj tak uvedený na internetbankingu môjho účtu. Tak či tak vás spoplatnia.Je to v súlade so zákonom o bankách, s etickým kódexom banky, s pístupom ku klientovi, ktorý je 22 rokov klientom ich banky, na ktorom zarobili desaťtisíce € na úrokoch z pôžičiek, kde so splátkami nikdy nemeškal ani minútu a v živote od banky nedostal žiadny bonus,žiadne benefity za svoju vernosť.Hanba takejto banke,hanba Národnej banke a Ministerstvu financií SR ,že takéto niečo dopustia v tomto štáte.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥