Výsledok hospodárenia podniku

Efekt vytvorený v transformačnom procese je súhrnne vyjadrený kvalitatívnym ukazovateľom o podnikovej činnosti nazvanom výsledok hospodárenia – VH (zisk alebo strata). V nedávnej minulosti sa používal pojem hospodársky výsledok. Výnosy, náklady a predovšetkým hospodársky výsledok patria k najdôležitejším charakteristikám hospodárenia každého podniku.

Dilema o spravodlivom rozdelení výsledku hospodárenia

Vytvorený výsledok hospodárenia podniku determinuje možnosti jeho využitia ako vlastného interného zdroja samofinancovania firmy a zároveň aj mieru uspokojenia nárokov vlastníkov, ktorí podniku poskytli kapitál v podobe externých vlastných zdrojov. Práve dilema o spravodlivom rozdelení zisku medzi vlastníkov a podnik je jednou z najzaujímavejších oblastí analýzy použitia výsledku hospodárenia.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia môže byť zisk alebo strata. Vypočítame ho tak, že od výnosov odpočítame náklady. Ak nám výjde viac ako nula, je to zisk. Ak nám výjde menej ako nula, tak je to strata. Hotovo. Teraz si to trochu viac rozoberieme.

Zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. definuje výsledok hospodárenia ako „ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období“. Zisťujeme ho z výsledovky. Výsledok hospodárenia je možné zistiť aj zo súvahy, ako rozdiel medzi majetkom a záväzkami, základným imaním, kapitálovými fondmi a fondmi tvorenými zo zisku a nerozdeleným výsledkom hospodárenia z predchádzajúcich účtovných období (Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.).

Výsledok hospodárenia sa člení podľa činnosti z akej vznikol, a to na výsledok hospodárenia z:

Čo sú výnosy?

Výnosy sú peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade. Výnosy sa prejavujú buď v prírastku aktív alebo znížením záväzkov. K výnosom patria tieto položky:

 1. tržby – peňažné príjmy získané za predaj tovaru, výrobkov, služieb, príjmy z nájomného budov, pozemkov a pod. Sú to vlastne výnosy z externého styku, resp. prvotné výnosy. Sú rozhodujúcim finančným zdrojom podniku, ktorý slúži na úhradu nákladov a zabezpečenie reprodukcie výrobných činiteľov, ako aj na úhradu daní a poplatkov. Súčasťou tržieb sú aj zrážky a zľavy u dodávateľov.
 2. výnosy zo zmeny stavu vnútropodnikových zásob – sú to výnosy, ktorými sa zabezpečuje vecná porovnateľnosť medzi nákladmni a výnosmi vynaloženými v bežnom účtovnom období. Je to rozdiel medzi konečnými a začiatočnými zásobami výrobkov, nedokončenej výroby, príp. polotovarov vlastnej výroby.
 3. výnosy z aktivovania výkonov vlastnej výroby – predstavujú protipoložku nákladov pri výkonoch, ktoré boli vytvorené vo vlastnej réžii a použitie vnútropodnikových služieb pre vlastnú potrebu. Výkony vlastnej výroby sa stávajú súčasťou investičného alebo obežného majetku.
 4. výnosy, ktoré vznikajú pri zúčtovaní rezerv a opravných položiek – v minulých účtovných obdobiach bola účtovaná ich tvorba do nákladov a v bežnom účtovnom období sa čerpajú
 5. ostatné výnosy – napr. výnosy z predaja IM a materiálu, kurzové zisky, výnosy z predaja CP a vkladov, výnosové úroky a pod.

Výnosy podniku môžeme rozdeliť z účtovného hľadiska na:

 • a) prevádzkové výnosy – získané z prevádzkovo-hospodárskej činnosti
 • b) finančné výnosy – získané z FI a krátkodobého finančného majetku, kurzových rozdielov
 • c) mimoriadne výnosy

Čo sú náklady?

Náklady sú peňažné čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil na získanie výnosov. V účtovníctve sa uplatňuje druhové členenie nákladov v kombinácii s účelovým hľadiskom. Náklady sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku roka, a to zásadne časovo rozlíšené.

Jednotlivé nákladové druhy:

 1. spotrebované nákupy – spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, náklady na nákup tovaru
 2. služby – náklady na externé služby, ako napr. opravy a udržiavanie, cestovné, nájomné, náklady na reprezentáciu, výkony spojov,
 3. osobné náklady – mzdové náklady, príjmy spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti, odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva, sociálne poistenie, sociálne náklady, sociálne náklady individuálneho podnikateľa
 4. dane a poplatky – cestná daň, daň z nehnuteľností, ostatné priame dane a poplatky
 5. iné prevádzkové náklady – ZC predaného NIM a HIM, OC predaného materiálu, dary, pokuty a penále, odpis pohľadávky a iné náklady týkajúce sa prevádzkovej oblasti
 6. odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov – odpisy NIM a HIM, náklady spojené s tvorbou zákonných a ostatných rezerv, komplexné náklady pri ich časovom rozlišovaní, náklady na tvorbu opravných položiek, náklady účtovan v súvislosti s vytváraním oprávok k opravnej položke k nadobudnutému majetku v rámci privatizácie
 7. finančné náklady – účtovná cena predaných CP z investičnej aj prevádzkovej zásoby, platené úroky, kurzové straty
 8. rezervy a opravné položky finančných nákladov – náklady súvisiace s tvorbou rezerv týkajúcich sa finančných nákladov (napr. rezerva na kurzové straty), ako aj náklady súvisiace s tvorbou opravných položiek k FI a krátkodobému finančnému majetku
 9. mimoriadne náklady – náklady neobvyklého charakteru, vznikajúce pri mimoriadnych udalostiach, resp. vyskytujúce sa iba náhodne, ako aj náklady súvisiace s tvorbou rezerv a opravných položiek mimoriadnych nákladov
 10. dane z príjmov

Náklady, podobne ako výnosy, môžeme rozdeliť na 3 hlavné skupiny:

 1. prevádzkové náklady
 2. finančné náklady
 3. mimoriadne náklady

Informácie o nákladoch sú veľmi dôležité pre výpočet výšky dane z príjmov, ktorú podnikateľský subjekt musí odvádzať finančným orgánom. Preto je nevyhnutne potrebné analytickú evidenciu k nákladom prispôsobovať ustanoveniam zákona o dani z príjmov. Je potrebné najmä na účtoch, na ktorých sa zachytávajú pripočítateľné a odpočítateľné položky na zistenie základu dane na výpočet daňovej povinnosti, sledovať tieto položky oddelene.

Ako vypočítame výsledok hospodárenia firmy?

Pre účely zistenia hospodárskeho výsledku vedie podnik v podmienkach SR 2 účtovné výkazy, a to súvahu a výkaz ziskov a strát.

Výsledok hospodárenia vyjadruje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku. Predstavuje ocenený výsledný efekt činnosti podnikateľského subjektu dosiahnutý v určitom období. Pre používateľov informácií z účtovnej závierky je zdrojom informácií o finančných výsledkoch činnosti účtovnej jednotky výkaz ziskov a strát. Uvádza sa v ňom, z akých výnosov a akých nákladov vznikol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, a umožňuje tak zistiť príčiny úspešného alebo neúspešného hospodárenia podniku. Úlohou výkazu ziskov a strát je vysvetliť tvorbu výsledku hospodárenia v podniku za presné vymedzené účtovné obdobie. Výkaz ziskov a strát je vyjadruje prehľadné usporiadanie výnosov a nákladov účtovnej jednotky za určité obdobie v peňažnom vyjadrení v požadovanom členení tak, aby bolo zrejmé, ako vznikol výsledok hospodárenia za toto obdobie (Šlosárová, 2006).

V súvahe vychádzame zo zmien čistého imania – časť hodnoty celkového majetku, ktorá nie je určená na uspokojenie nárokov tretích osôb, a môžeme ho vyjadriť ako rozdiel medzi majetkom a záväzkami podniku. Zvýšenie stavu čistého imania predstavuje zisk, zníženie čistého imania sa označuje ako strata.

Výsledok hospodárenia vo výkaze ziskov a strát zistíme porovnaním výnosov a nákladov. Ak výnosy prevyšujú náklady, ide o zisk, ak prevyšujú náklady výnosy, ide o stratu.

Funkcie zisku

Zisk je cieľom a podnetom podnikania. Zisk plní tieto dôležité funkcie:

 • kriteriálna funkcia zisku – zisk je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomiky podniku – o objeme výroby, nových výrobkoch, investíciách…
 • rozvojová funkcia zisku – zisk je hlavným zdrojom akumulácie, t.j. tvorby finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podniku
 • rozdeľovacia funkcia zisku – zisk je základom rozdeľovania dôchodkov medzi podnik a štát
 • motivačná funkcia zisku – zisk je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti pracovníkov podniku

Štruktúra výsledku hospodárenia

Rozhodujúcim zdrojom zisku vo výrobných podnikoch za účtovné obdobie býva spravidla prevádzkový výsledok hospodárenia. Tento je značne heterogénnou veličinou. Jeho súčasťou je:

 • výsledok z obchodnej činnosti
 • výsledok z predaja vlastných výrobkov a služieb
 • výsledok súvisiaci s existenciou tzv. doplnkových výnosov:
  • zmena stavu vnútropodnikových zásob
  • aktivácia
  • predaj drobného materiálu a materiálu
  • tvorba a čerpanie rezerv a ďalšie

Zisk a jeho výpočet

Zisk ako finančný výsledok podnikovej činnosti je významným kvalitatívnym a kvantitatívnym ukazovateľom. Je zdrojom dôchodkov vlastníkov a zdrojom financovania potrieb podniku (Vlachynský, 2009, s. 32).

Výsledok hospodárenia predstavuje dôležitú súčasť finančnej analýzy podniku, najmä pri výpočte ukazovateľov rentability i ukazovateľa zisku na akciu. Rovnako tvorí povinnú zložku v účtovnej závierke zostavovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Dôležitými zložkami výsledku hospodárenia sú výnosy a náklady, ktoré musia byť zachytené v štruktúre, na základe ktorej nám tieto náklady a výnosy poskytnú relevantné informácie pre ekonomické rozhodovanie. Z tohto dôvodu je potrebné deliť náklady a výnosy na také, ktoré vznikajú z bežnej činnosti a také, ktoré vznikajú z iných, náhodných činností. Členenie nákladov a výnosov z rôznych kritérií rozširuje aj možnosti merania výkonnosti podniku. Na
základe toho by mal výsledok hospodárenia zahŕňať aj daňové výdavky, zisk alebo stratu z bežnej činnosti pred zdanením a po zdanení, zisk alebo stratu z mimoriadnej činnosti pred zdanením a po zdanení a čistý zisk.

Základný vzorec pre výpočet zisku znie: Zisk = Tržby – Náklady

PVH = – PCi * Qi – – Ni * Qi
Z = ZQ + ZPC + ZN + ZS + m
Z = +/- ZQ +/- ZPC +/- ZN +/- ZS +/- m

Z je zmena zisku v stanovenom období

Zmena prevádzkového výsledku hospodárenia

Hospodárska činnosť súvisí s predmetom podnikania a je to činnosť vykonávaná na podporu hospodárskej činnosti, okrem finančných činností a mimoriadnych činností (takouto činnosťou je napríklad investičná činnosť).

Chceme zistiť prírastok zisku, rozdiel medzi bežným a základným obdobím. Zmena prevádzkového výsledku hospodárenia môže byť vyvolaná:

 1. zmenou objemu predaja
 2. zmenou predajnej ceny
 3. zmenou nákladov
 4. zmenou sortimentnej štruktúry
 5. náhodnými (mimoriadnymi) udalosťami (napr. inflácia)

Zmena zisku

Zmena zisku sa vypočíta takto: Z = Zt – Zt-1 alebo Z = Z1 – Z0

ZQ – zmena zisku spôsobená zmenou objemu predaja
ZPC – zmena zisku spôsobená zmenou predajnej ceny
ZS – zmena zisku spôsobená zmenou sortimentu
m – zmena zisku spôsobená mimoriadnymi udalosťami

Výsledok hospodárenia z finančných operácií

Finančná činnosť predstavuje činnosť podniku, ktorá súvisí s finančnými operáciami. Mimoriadna činnosť spôsobuje vznik nákladov a výnosov, ktoré nesúvisia s bežnou činnosťou a preto sa nepredpokladá, že sa budú opakovať často alebo pravidelne (napr. pri zmene metódy oceňovania, vzniknú náklady alebo výnosy zo zmeny metódy oceňovania) (Mázik, 2004, s. 222 – 240).

Výsledok hospodárenia z finančných operácií je výslednicou finančných výnosov a finančných nákladov, prevažne spojených s vlastnením cenných papierov a iných finančných investícií, s využívaním cudzích zdrojov v podnikaní a z dopadov kurzových rozdielov pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi na ekonomiku podniku.

Faktory:

 • interné faktory sú tie, ktoré manažér môže ovplyvniť, napr. finančnú štruktúru, kvalitu finančného investovania, znalosti v oblasti zahranično-obchodných operácií…
 • externé faktory sú napr. úrokové sadzby, dopady kurzových rozdielov, možnosti finančného investovania, vývoj menových kurzov

Hlavný vplyv na výsledok hospodárenia z finančných operácií majú najmä externé faktory na rozdiel od prevádzkového výsledku hospodárenia.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát je výkaz sprostredkujúci informácie o podnikových výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu vyplýva výsledok hospodárenia (zisk alebo strata). Výkaz ziskov a strát umožňuje poznať činitele, ktoré viedli k tvorbe výsledku hospodárenia, čo ma pre finančnú analýzu veľký význam. Výkaz ziskov a strát obsahuje tokové (prírastkové) veličiny, čo je potrebné rešpektovať pri tvorbe a následnej interpretácií pomerových ukazovateľov (Zalai, 2007, s. 173 – 193).

Faktory pôsobiace na výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia môže byť ovplyvnený rôznymi mimoriadnymi udalosťami, v dôsledku čoho môže byť skreslené porovnávanie hospodárenia podniku v rôznych časových obdobiach. Tieto mimoriadne náklady a výnosy je preto potrebné nebrať do úvahy. Niektoré položky nákladov a výnosov sú tak vyčlenené v podobe už spomínaných mimoriadnych nákladov a výnosov, prípadne niektoré sú z analýzy vylúčené. Faktormi, ktoré ovplyvňujú proces tvorby i celkovú výšku výsledku hospodárenia sú najmä:

 • náklady a výnosy (ich vecná i časová súvislosť),
 • splatná daň z príjmov,
 • odložená daň z príjmov,
 • použité oceňovacie metódy, inflácia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥