Vláda by mala pri ekonomickom oživení po pandémii zohľadniť rodovú rovnosť, tvrdí ACCA

Medzinárodná asociácia ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) odporúča, aby vlády jednotlivých krajín prehodnotili politiku hospodárskej obnovy po pandémii a zahrnuli do nej princíp Gender Responsive Budgeting (GRB). Využitie tohto princípu je podľa ACCA o to dôležitejšie, že ženy boli pre pandémiu na trhu práce postihnuté oveľa tvrdšie než muži. Práve dôsledná aplikácia GRB by mala zaistiť, že bude obnova svetovej ekonomiky rovnako spravodlivá k mužom i ženám a bude pri nej zachovaná rodová rovnosť na všetkých úrovniach.

Gender Responsive Budgeting

Princípom Gender Responsive Budgeting (GRB) je posúdenie dopadov aktivít, ktoré ovplyvňujú ekonomiku a spoločnosť – od legislatívy cez hospodársku politiku až po rôzne vládne programy s cieľom zaistiť rovnaký prospech a spravodlivé rozdelenie zdrojov pre mužov i ženy. Zásady GRB je možné použiť vo všetkých odvetviach ekonomiky a spoločnosti vrátane dopravy, zdravotníctva, vzdelávania, zamestnanosti a mnohých ďalších. „Aby mohlo GRB efektívne fungovať, vyžaduje to politické odhodlanie, dostatočné pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapacít na všetkých úrovniach,“ tvrdí Viera Kučerová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Podľa ACCA majú v podpore vlády a politikov zásadnú úlohu odborníci z oblasti financií, ktorí pôsobia vo verejnom sektore. Práve oni totiž poskytujú potrebné dáta i nástroje, ktoré môžu pomôcť efektívne implementovať princípy GRB. „Profesionáli vo verejných financiách majú nezastupiteľnú úlohu v každom stupni riadenia – od počiatočnej analýzy a návrhu rozpočtu až po audit v záverečnej fáze. V priebehu celého procesu by mali hrať kľúčovú úlohu pri zaisťovaní toho, aby sa politici zaviazali k rovnosti žien a mužov a používali GRB ako nástroj jej účinnej implementácie,“ upozorňuje Viera Kučerová z ACCA.

Nástroje GRB

Asociácia ACCA vydala aj súbor nástrojov, ktoré môžu pomôcť uplatniť princípy GRB. Vláda by podľa nej mala:

  • Zhromažďovať a analyzovať údaje v členení podľa pohlavia, aby bolo možné zistiť, kde sa nachádzajú problémy s rovnosťou a hospodárska politika mohla byť efektívne zacielená.
  • Zaistiť inštitucionálnu kapacitu – ponúknuť školenia zamestnancov a rozvoj manažmentu, aby mali aj ženy rozhodovacie funkcie a rovné miesto.
  • Mať prístup ku vládnym rozhodnutiam so silnou koordináciou medzi ministerstvami financií a ostatnými ministerstvami jednotlivých krajín. Tak aby sa zaistilo, že proces riadiaci sa pravidlami GRB bude prebiehať na každej úrovni.
  • Spolupracovať s verejnými inštitúciami, ako sú kontrolné inštitúcie a zákonodarcovia, aby bolo zaistené riadne preskúmanie a audit rovných príležitostí medzi pohlaviami.

GRB na Slovensku

Uplatnenie GRB je okrem iného dôležité aj pre Slovenskú republiku, kde sa rozdiely medzi mužmi a ženami vyrovnávajú veľmi pomaly. Podľa aktuálnych dát Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) je v indexe rovnosti naša krajina až na 25. mieste z 28 hodnotených európskych štátov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥