Finančno-ekonomická prognóza firmy

Štátnice – Financie – 02 – 01 – Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku, ciele, štruktúra a obsah predikčnej analýzy, charakteristika metód a oblastí ich použitia v nadväznosti na ich základné členenie, aplikačné aspekty Indexu IN

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 01 – Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 01 – Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku, ciele, štruktúra a obsah predikčnej analýzy, charakteristika metód a oblastí ich použitia v nadväznosti na ich základné členenie, aplikačné aspekty Indexu IN.


1. Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku
- ciele, štruktúra a obsah predikčnej analýzy
- charakteristika metód a oblastí ich použitia v nadväznosti na ich základné členenie
- aplikačné aspekty Indexu IN
Predikčné modely
1. Bankrotové modely
- Altmanov index
- Index dôveryhodnosti
- Tafflerov model
- Beermanová diskriminačná funkcia
2. Bonitné modely
- Tamariho model
- Rýchly test (Kralickov Quicktest)
- Multivariačná diskrim. analýza
- Argentiniho model
- Beaverov model, atď.
3. Normály tempa rastu
Úsilie včas rozpoznať rodiace sa príčiny nestability v podnikovom organizme a predísť ich akútnemu štádiu, viedlo k vzniku osobitných metód finančnej analýzy = systémy včasného varovania.
Predikčné modely - systémy včasného varovania, patria medzi obľúbené disciplíny finančnej a ekonomickej analýzy vďaka myšlienke sústrediť celú analýzu firmu do 1 ukazovateľa. Sú určitým pokusom identifikovať úroveň finančného zdravia firmy na základe komplexnej charakteristiky a to nielen z hľadiska minulého a súčasného vývoja ale najmä z hľadiska budúceho vývoja. Možnosť prognózovať vývoj finančnej situácie P je založená na interpretácií výsledkov, ktoré firma v súčasnosti dosahuje.
Metód prognózovania finančnej situácie musia umožniť s primeranou spoľahlivosťou zaradenie firmy do kategórie prosperujúcich, resp. neprosperujúcich firiem. Najprv je potrebné identifikovať zdroje potrebných informácií. Väčšina z používaných metodík sa opiera o údaje prevzaté z účtovných závierok firiem. V účtovnej závierky firmy sa veľmi komprimovaným spôsobom zobrazuje celý reprodukčný proces firmy - jeho podmienky, priebeh a tiež výsledky. Údaje z účtovnej závierky vecne, časovo a formálne správne, objektívne a spoľahlivo tento proces odrážajú, čo je častokrát verifikované aj auditorom.
Bankrotové modely - odpovedajú na otázku, či P do nejakej doby zbankrotuje
Bonitné modely - odpovedajú na otázku, či P je dobrý alebo zlý - raiting firmy na základe bodov.
Modely 1 a 2 boli po prvý krát použité v bankách. Tieto dva modely vychádzajú z rovnakého predpokladu, že vo firme niekoľko rokov pred bankrotom dochádza k istým odlišnostiam vo vývoji. Tieto modely majú veľa spoločného, obe skupiny modelov priraďujú P určitý počet bodov.
Normály tempa rastu - sústava nerovností, ktoré hodnotia súčasnú situáciu v P, čo je či je dodržané normálne tempo rastu. Možno použiť pri spätnej analýze správnosti vypracovania dlhodobého alebo strednodobého plánu.
Metódy bodového hodnotenia
Pre metódy bodového hodnotenia je príznačné, že hodnoty zvolených finančných ukazovateľov sa transformujú na body pomocou bodových stupníc. Bodové stupnice sú spravidla určené expertnými metódami. Jednoduchý, resp. vážený súčet bodov je potom veličinou, na základe ktorej sa predikuje finančný vývoj firmy. V závislosti od konštrukcie bodovej stupnice sa v niektorých metodikách považuje za pozitívny čo najväčší počet dosiahnutých bodov, v iných, naopak, čo najmenší.
Bodový test
Ukazovateľ Interval hodnôt Body
Kvantitatívne
Kvalitatívne
(čím viac bodov tým lepšie) Suma: 100

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 01 – Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥