Orgány BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je akciová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Toto povolenie ju oprávňuje organizovať obchodovanie na spotovom trhu a na finančnom trhu derivátov. Najvyšším orgánom burzy je valné zhromaždenie akcionárov, ktorými sú predovšetkým najväčšie slovenské peňažné ústavy, investičné a brookerské spoločnosti. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom dozorná rada. Ako stále poradné orgány tejto inštitúcie pôsobia tri burzové výbory:
• Výbor pre obchodovanie
• Výbor pre kótovanie cenných papierov
• Výbor pre členstvo
V roku 1995 Burzová komora BCPB zriadila Burzový rozhodcovský súd, ktorého hlavnou úlohou je riešiť spory vyplývajúce z burzových obchodov, ale i transakcií uskutočnených mimo burzy. Burzový rozhodcovský súd je stála a nezávislá inštitúcia. Podmienkou začatia konania je slobodná vôľa oboch strán prejednávať daný spor pred burzovým rozhodcovským súdom, potvrdená rozhodcovskou zmluvou, ktorú podpíšu obe zúčastnené strany.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥