História Burzy cenných papierov v Bratislave

História slovenského burzovníctva nemá v porovnaní s ostatnými krajinami V4 takú dlhú históriu. Keďže Slovensko a Česká republika existovali ako Československo, história slovenskej burzy úzko súvisí s históriou českého burzovníctva. Na Slovensku sa obchodovalo iba na Plodinovej burze, ktorá tu existovala od roku 1922. Po vzniku samostatného Slovenského štátu sa obchodovanie na burze rozšírilo o obchodovanie s devízami a cennými papiermi, avšak s príchodom druhej svetovej vojny bola burza uzavretá a po vojne roku 1945 sa už jej činnosť neobnovila. Znovuotvorenie burzy nastalo až v roku 1990.

Burza cenných papierov a.s.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. zahájila obchodnú činnosť dňa 15. 3. 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990 a je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oficiálne teda Burza cenných papierov a.s. v Bratislave – BCPB – vznikla 15. marca 1991 ako organizátor verejného trhu s cennými papiermi na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR z roku 1990. Prvý obchodný deň na burze prebehol 6. apríla 1993. On-line obchodovanie na burze prebieha od mája 1994 a zároveň sa začína prepočítavať slovenský akciový index SAX, ktorý je v roku 1996 doplnení o dlhopisový index SDX.

Od roku 2001 vykonáva BCPB svoju činnosť na základe licencie Úradu pre finančný trh, ktorý vznikol ako nezávislý orgán a prebral funkciu dohľadu v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva od Ministerstva financií SR. Neskôr sa pôsobnosť tohto úradu presunula na Národnú banku Slovenska.

História Burzy cenných papierov Bratislava

 • 14.12.1990 – Rozhodnutie Ministra financií Slovenskej republiky o ustanovení Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) ako akciovej spoločnosti.
 • 15.3.1991 – Zápis do Obchodného registra – oficiálny dátum vzniku Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..
 • 6.4.1993 – Zahájenie obchodovania na BCPB.
 • 30.6.1993 – Uzatvorenie zmluvy medzi BCPB a SCP SR o vyporiadaní obchodov s cennými papiermi v zaknihovanej podobe.
 • 21.3.1994 – Zavedenie Slovenského akciového indexu – SAX. (Predtým CAX s bázickým dňom 14.9.1993.)
 • 10.11.1995 – Založenie Burzového rozhodcovského súdu.
 • 1.10.1996 – Zavedenie Slovenského dlhopisového indexu – SDX.
 • 4.2.1997 – Zmena bázy Slovenského akciového indexu – počet spoločností v nej stúpol z 12 na 16.
 • 26.7.1997 – Možnosť začatia obchodovania so zahraničnými cennými papiermi na BCPB za podmienky, že cenný papier je kótovaný na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov.
 • 1.8.1997 – Zavedenie novej štruktúry trhov BCPB – cenné papiere boli prerozdelené na trh kótovaných cenných papierov, trh registrovaných cenných papierov a voľný trh. Zapojenie BCPB do medzibankového komunikačného systému Bankového zúčtovacieho centra Slovenska.
 • 1.7.1999 – Nadobudli účinnosť novela Zákona o cenných papieroch a novela Obchodného zákonníka, ktorých hlavným prínosom je zrušenie akcií na doručiteľa v listinnej podobe. Akcie na doručiteľa môžu mať len zaknihovanú podobu a informácie o ich držiteľovi budú zhromažďované v SCP SR. To bude viesť i evidenciu listinných cenných papierov.
 • 8.6.2000 – Európska federácia búrz (FESE) na svojom valnom zhromaždení v Luzerne prijala BCPB za člena korešpondenta.
 • 19.7.2000 – V súlade s novelou Zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a nariadením vlády SR, ktorým sa zmenilo a doplnilo nariadenie vlády o vydávaní a použití investičných kupónov sa začalo obchodovanie s dlhopismi FNM SR na BCPB.
 • 1.11.2000 – Nadobudol účinnosť Zákon o úrade pre finančný trh. Úrad vykonáva štátny dozor v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva, ktorý až dovtedy vykonávalo Ministerstvo financií SR.
 • 1.11.2000 – Nadobudla účinnosť novela Zákona o cenných papieroch, podľa ktorej sa cenný papier stáva verejne obchodovateľným jeho prijatím na trh kótovaných cenných papierov burzy.
 • 1.11.2000 – Nadobudol účinnosť nový Zákon o burze cenných papierov. V súvislosti s ním očakáva burzu v roku 2001 prelicencovanie.
 • 11.12.2000 – Nadobudli účinnosť Pravidlá nového trhu, ktorý bol vytvorený na obchodovanie s akciami malých a stredných, rýchlo rastúcich spoločností s krátkou podnikateľskou históriou.

A čo bolo ďalej?

V marci 1994 bol zavedený Slovenský akciový index SAX, ktorého predchodcom bol CAX s bázickým dňom 14.9.1993. O tri mesiace neskôr sa začalo on-line obchodovanie. 1.januára 1995 vstúpila BCPB do medzibankového zúčtovacieho styku, čím začalo komplexné zabezpečovanie zúčtovania a vyporiadania uzavretých obchodov. Popri indexe SAX na trhu pribudol aj menej známy index SDX. Index SDX predstavuje Slovenský dlhopisový index a na burze funguje od 1.10.1996. V roku 2003 sa však menila metodológia výpočtu indexu.

V roku 1997 bola zavedená nová štruktúra trhov BCPB. Cenné papiere boli prerozdelené na trh kótovaných cenných papierov, trh registrovaných cenných papierov a voľný trh. V máji 2002 prijala Európska federácia búrz (FESE) na svojom valnom zhromaždení v Bruseli BCPB za svojho asociovaného člena. Až v roku 2004 Európska federácia búrz na svojom valnom zhromaždení vo Frankfurte nad Mohanom prijala BCPB za svojho plnoprávneho člena.

Dlhopisový index SDX Group

30.5.2002 spolu s ostatnými krajinami V4 sa BCPB stala asociovaným členom Európskej federácie búrz a o dva roky neskôr sa stáva jej právoplatným členom. V roku 2004 burza začína publikovať novú skupinu dlhopisových indexov SDX Group, ktoré postupne nahradzujú pôvodný index SDX.

Ako to skončilo?

1.10.2005 BCPB ukončila publikovanie pôvodného indexu SDX. Hlavným indikátorom vývoja trhu dlhových cenných papierov sa stala skupina dlhopisových indexov SDX Group. Výpočet indexu SDX skončil na Vianoce roku 2005.

V súčasnosti burza vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Úradu pre finančný trh na činnosť organizátora verejného trhu s cennými papiermi vydaného dňa 25. júna 2001.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥