Krátkodobé dlhové inštrumenty

Krátkodobé dlhové inštrumenty sú:

. depozitné certifikáty
– cenné papiere s menovitou hodnotou, je to úročená potvrdenka o uložení peňažných prostriedkov na určitú dobu v bankách alebo iných depozitných inštitúciách.
? nazývajú sa aj vkladové certifikáty
? doba splatnosti je do jedného roka
? depozitné certifikáty, ktoré majú dobu splatnosti viac ako jeden rok majú už aj úrokový výnos
? charakteristika:
• emitujú ich banky, cieľom je získať krátkodobé zdroje
• obchoduje sa s nimi na diskontovanej báze

Porovnanie depozitných certifikátov a pokladničných poukážok
• výnos z depozitných certifikátov je vyšší ako z pokladničných poukážok, teda sú viac rizikové s nižšou likviditou. Závisí to hlavne od emitenta.
• vzájomné rozpätie výnosu medzi depozitným certifikátom a pokladničnou poukážkou kolíše v závislosti od hospodárskeho cyklu a jeho fáz

Výhody investovania do DC
– relatívne malé riziko investície,
– možnosť predčasného vyplatenia menovitej hodnoty a výnosu
– možnosť prevodu práv z DC na iný subjekt,
– výhodnejšie úrokové sadzby ako pri bežných vkladoch,
– možnosť využitia ako platobného prostriedku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥