Finančné riadenie a finančná revolúcia

Finančný manažment je subsystémom komplexného systému – firemného manažmentu. Z úloh FM a jeho štruktúrovania vyplýva postavenie finančných manažérov vo firme. Sú funkčne špecializovanými manažérmi – špecialistami – zastúpenými na všetkých úrovniach riadiacej hierarchie firmy.
V malých firmách plní úlohy finančného manažéra spravidla 1 osoba, vo väčších firmách sú to rôzne štruktúrované finančné útvary.

Vo veľkých firmách, kde je oddelené vlastníctvo od riadenia, aj v oblasti finančného riadenia vzniká problém rozdielnych záujmov vlastníkov a manažérov. Riešenie problému agenstva je napriek rôznym používaným metódam stále živou otázkou podnikového riadenia.

Bezprostredné riadenie podniku ovplyvňujú:
a) vnútorné činitele
b) vonkajšie činitele:
– úroveň celkovej ekonomickej aktivity odboru, štátu – prognóza reálneho HDP, v akej fáze ek. cyklu sa nachádza, vývoj dopytu
– finančná politika štátu – dotačná, colná a daňová politika
– konkurenčné prostredie – štruktúra trhu, koľko a ako silných konkurentov má P
– legislatívne prostredie – úroveň a stabilita legislatívneho prostredia, kvalita zákonov
– situácia na trhu práce – početnosť a kvalifikačná štruktúra pracovnej sily
– menová politika – v súvislosti s globalizačnými procesmi, intervencie na devízových kurzoch
– situácia na peňažnom a kapitálovom trhu – slovenský finančný trh je nelikvidný a netransparantný
– finančná revolúcia

Finančná revolúcia – jej črty možno vyjadriť pojmami:
a) globalizácia (internacionalizácia) – zintenzívňujúci sa proces medzinárodných pohybov peňazí a kapitálu spôsobovaný expanziou medzinárodnej výmeny T a S, rozvojom mnohonárodných spoločností a medzinárodných joint-ventures a najmä rastúcim vzájomným prepojením krajín prostredníctvom kapitálových trhov. P prináša:
– možnosť získať dodatočný kapitál na zahraničných trhoch
– zjednocuje podmienky pre získavanie úverov
– otvára sa pre P možnosť investovať v zahraničí

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥