ÚVEROVÉ OBCHODY

ÚVEROVÉ OBCHODY predstavujú súhrn činností týkajúcich sa poskytovania úverov vrátane poskytovania záruk.

Komerčné banky – podnikateľské subjekty, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery, môžu vykonávať aj ďalšie operácie, ako:
– sprostredkovanie platobného styku a zúčtovania
– vydávanie a správa platobných a úverových kariet
– investovanie do CP
– obchodovanie s devízovými hodnotami, CP
– poskytovanie záruk
– zmenárenská činnosť
– poskytovanie bankových informácií
– poskytovanie poradenských služieb…

Základným zameraním komerčnej banky zostáva akumulácia (sústreďovanie) dočasne voľných peňažných prostriedkov s následným zhodnocovacím efektom pre vkladateľov a ponuka finančných zdrojov na urč. časové obdobia za podmienok, ktoré sú prijateľné pre klientov a banke prinášajú zisk.
Operácie komerčnej banky:
a) Aktívne – na použitie získaných zdrojov na bankové obchody, na zabezpečenie likvidity, na investovanie do majetku, na vytváranie opravných položiek ku rizikovým pohľadávkam
b) Pasívne – na získavanie zdrojov, imania banky a na vytváranie rezerv
c) Mimobilančné – ovplyvňujú VH banky, či už na strane A alebo P, patrí sem platobný styk, poradenstvo, rôzne ďalšie služby

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥