Obchodovanie s cennými papiermi na BCPB

Obchodovanie s cennými papiermi na Burze cenných papierov Bratislava prebieha v burzových dňoch v podsystéme SPOTOS elektronického burzového operačného systému (EBOS). Burzovými dňami sú spravidla všetky pracovné dni s výnimkou burzových prázdnin a pracovných dní, ktoré burza vopred vyhlási za neburzové dni alebo dodatočné zruší v súlade s pravidlami obchodovania.

Objednávku (na kúpu či predaj, kotáciu), príkaz na priamy obchod, príkazy na repo obchod a zrušenie objednávky, resp. príkazu zadáva do SPOTOS-u oprávnený zástupca (maklér alebo jeho agent) každého člena osobitne prostredníctvom pracovných staníc EBOS-u, ktoré sú lokalizované v sídlach členov a sú pripojené on-line na centrálny počítač burzy. To znamená, že burzový obchod sa uzatvára priamo medzi členmi obchodu.

Členovia môžu uzatvárať kurzotvorné obchody, priame a repo obchody a môžu realizovať výzvu na odkúpenie všetkých akcií emitenta – tzv. verejný prísľub.

Kurzotvorné obchody

K uzavretiu kurzotvorného obchodu v EBOS-e dochádza spárovaním objednávky na kúpu a objednávky na predaj vrátane kotácie. Pri kurzotvornom obchode člen, ktorý nakúpil cenné papiere, nepozná predávajúceho člena a naopak. To nemusí platiť v obchodovaní s tvorcami trhu, ktorí môžu kótovať neanonymne a väčšinou túto možnosť aj využívajú.

Kurzotvorné obchody môžu členovia uzatvárať v jednotlivých moduloch SPOTOS-u:

Modul aukčného obchodovania MAO

V module aukčného obchodovania (MAO) sa obchoduje pri jednej cene a objednávky na kúpu a predaj cenných papierov sú spracovávané dávkovo. V každej emisii cenných papierov, ktoré boli predmetom aspoň jednej objednávky a jednej protiobjednávky, pre ktoré sa dá vypočítať aukčná cena podľa stanoveného algoritmu, sú uzavreté všetky obchody s touto aukčnou cenou. Algoritmus výpočtu ceny zabezpečuje maximálny celkový počet cenných papierov v uzavretých obchodoch a minimálny previs, t.j. rozdiel medzi celkovým počtom cenných papierov v objednávkach na kúpu, resp predaj.

Modul kontinuálneho obchodovania (MKO)

V module kontinuálneho obchodovania (MKO) sú objednávky na kúpu a predaj cenných papierov spracovávané priebežne. Prijímané objednávky sú zapisované do knihy objednávok a zoraďované podľa týchto pravidiel:

  • prednosť má objednávka s lepšou cenou,
  • pri objednávkach s rovnakou cenou má prednosť tá, ktorá bola do knihy objednávok zapísaná skôr.

Ak cena najlepšej objednávky na kúpu je vyššia než cena najlepšej objednávky na predaj, alebo sa jej rovná, systém automaticky uzavrie obchod spárovaním týchto objednávok. Počas kontinuálneho obchodovania môže byť kurz cenných papierov jednej emisie rôzny.

Modul blokového obchodovania (MBO)

V module blokového obchodovania (MBO) objednávky na kúpu a predaj cenných papierov nie sú párované automaticky, ale zadávaním adresných objednávok. Výzvy na kúpu a predaj cenných papierov zadávajú členovia prostredníctvom neadresných objednávok, ktoré sú v systéme zoraďované podľa ceny, objemu objednávky a času zápisu do knihy objednávok. Na najvýhodnejšiu neadresnú objednávku môžu členovia reagovať zadaním adresnej objednávky, čím dôjde k uzavretiu obchodu. Počas blokového obchodovania môže byť kurz cenných papierov jednej emisie rôzny.

Modul obchodovania s tvorcami trhu (MTT)

V module obchodovania s tvorcami trhu (MTT) sa kotácie a TT objednávky párujú podľa algoritmu popísaného vyššie pre MKO. Kotácia je objednávka na kúpu a predaj v jednom. Objem cenných papierov v kotáciach a TT objednávkach je udávaný v tzv. lotoch. Počet cenných papierov v lote stanovuje Výbor pre obchodovanie zvlášť pre každú emisiu zaradenú do MTT. Tvorca trhu je povinný kótovať cenné papiere emisie, v ktorej je tvorcom trhu, počas doby určenej burzou a dodržiavať výborom stanovené rozpätie ceny na kúpu a predaj. K 30.6.2001 bolo v MTT zaradených šesť emisií štátnych dlhopisov denominovaných v SKK a tri emisie akcií. Pre tvorcov trhu sú zatiaľ v platnosti poplatkové prázdniny.

Priame obchody

Priamy obchod je uzavretý potvrdením burzy po zadaní a potvrdení príkazu na priamy obchod kupujúcim, resp. predávajúcim členom v SPOTOS-e, pričom obidve strany sa navzájom poznajú a vopred sa dohodli o uzavretí priameho obchodu na burze.

Repo obchody

Spôsob uzatvárania repo obchodov je rovnaký ako spôsob uzatvárania priamych obchodov. Každý repo obchod zodpovedá odplatnému prevodu cenných papierov (otvorenie repa) a spätnému odplatnému prevodu (vrátenie repa), ktorým sú zastúpiteľné cenné papiere rovnakého množstva ako pri otvorení prevedené späť na účet pôvodného majiteľa. Ak existujú prekážky vo vrátení repa, môžu sa strany repo obchodu dohodnúť na zmene dátumu vrátenia repo obchodu, čiastočnom vrátení repo obchodu, alebo na rozpade repo obchodu, čo nahlásia do SPOTOS-u.

Verejný prísľub

V zmysle zákona o cenných papieroch môže právnická alebo fyzická osoba nadobudnúť do svojho majetku viac než 30% verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta iba ponukou na odkúpenie všetkých verejne obchodovateľných akcií tohto emitenta, t.j. verejným prísľubom.

Po zverejnení ponuky sa v SPOTOS-e nastaví doba platnosti verejného prísľubu, cena verejného prísľubu a minimálne požadované množstvo cenných papierov. Verejný prísľub je úspešný len vtedy, keď vypisovateľ verejného prísľubu počas doby jeho platnosti nakúpi minimálne požadované množstvo cenných papierov uzavretím kurzotvorných alebo priamych obchodov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥