OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ

Z technického hľadiska rozlišujeme 2 základné modely: prezentačný a elektronický typ burzy

Prezenčný typ burzy – Klasický burzový systém. Burzové obchody na burzovom parkete metódou kriku s kriedou a tabuľou. Spravidla sa celý na 2 časti:
Parket – úradná burza, oddelený zábradlím. Obchody s CP, ktoré sú kótované v úradnom burzovom lístku, teda pripustené na burzu.
Kulisa – neoficiálne obchody s CP, ktoré nie sú kótované na burze = exoty.

3 modely prezentačnej burzy v závislosti od času a burzového zákonodarstva:
1. systém, riadený príkazmi – kúpne a predajné príkazy sa sústredia u burzového sprostredkovávateľa pred začatím obchodovania. Sprostredkovateľ určí takú cenu, pri ktorej dosiahne maximálne množstvo transakcií = jediný kurz na burzovom trhu. Hlavne v kontinentálnej Európe. Burzový kurz môže byť určený raz alebo viackrát v rámci jedného obchodného dňa.
a) jednotné kurzy – stanovenie kurzu len raz za obchodný deň. Ťažké hovoriť o funkčnom burzovom trhu, obchodovanie má statický charakter, nedajú sa vykonávať arbitrážne obchody. S určitými výhradami len obchodovanie s dlhopismi.
b) jednotlivé kurzy – každý 1 burzový deň je viac kurzov, za ktoré sú realizované obchody s 1 titulom.

Môžeme rozlišovať kurzy:
+otvárací (stanoví sa podobne ako pri systéme jednotných kurzov),
+priebežný (po prijatí príkazov),
+uzatvárací (kurz posledného obchodu).
Pružnejší systém, umožňuje rozvíjať špekulácie a arbitrážne obchody, čo prispieva k likvidite burz. obchodu.
Nevýhody systému riadeného príkazmi: nižšia likvidita, musí byť doplnený cenovými limitmi

Výhodnou je pomerne vysoká transparentnosť. Rozlišujeme:
– ex-ante transparentnosť – týka sa info o štruktúre kúpnych a predajných príkazov
– ex-post transparentnosť – predstavuje info o obchodoch, ktoré už boli realizované

2. systém, riadený cenou – charakter decentralizovaného trhu, obchodníci obchodujú medzi sebou za individuálne stanovené ceny.
Sprostredkovateľ obchoduje aj na vlastný účet = aktívny sprostredkovateľ. Ich povinnosťou je nepretržitá obojstranná kotácia kúpnych a predajných cien CP. Obchody aj prostredníctvom market makerov, vyhľadávanie najvýhodnejšej ceny. Jeden titul môže mať viac trhových cien, ale neveľké rozdiely. Kontinuálne obchodovanie. Tento systém je typický v anglosaských krajinách. Vyššia likvidita, obchody sú prostredníctvom burzových sprostredkovateľov. Vysoké nároky na kapitálovú vybavenosť market makerov.

3. aukčný systém – obchodníci s kúpnymi a predajnými príkazmi sa priamo, bez sprostredkovateľov, dohadujú na cene. Hlavne Švajčiarsko – formou verejného kriku. Začiatok burzového obchodovania akustickým signálom. Kontinuálne obchodovanie – len najdôležitejšie švajčiarske korporácie. Ostatné – vymedzený čas na obchodovanie. Sprostredkovateľ vyvoláva do mikrofónu titul, obchodníci dávajú ponuky.
“Geld” = disponuje peniazmi a chce kúpiť.
“Brief” = ponuka, chce CP predať. Nikdy sa nevyvolávajú celé čísla, len 2 posledné.
Kto akceptuje ponuku = “bezahlt”, vyvolá 2 posledné čísla. Ceny Au na Londýnskom Au trhu. Rozdielna úloha burzových sprostredkovateľov a rozdielny spôsob stanovovania cien.
Elektronický typ burzy
Základom je výpočtová technika. Obchody vo veľkých objemoch behom sekúnd prostredníctvom PC.
Proti elektronizácii burzy pôsobia psychologické aspekty napr. trvanie na určitých tradíciách a zvyklostiach.
Zaniká priamy kontakt medzi obchodníkmi na burzovom parkete.

Výhody: rýchlosť vykonávania burzových príkazov
– nižšie transakčné náklady
– kvalitnejšie šírenie informácií
– väčšie objemy obchodov
– nezávislosť na mieste, t.j. všetci účastníci majú rovnaký prístup
– perspektíva jednotného nadnárodného trhu

Vo svete existuje 4 základne modely elektronickej burzy:
Quote Driven System
Na burze sú 2 účastníci: obchodník a market maker.
Obchodník i market maker majú možnosť vyvolávať si prostredníctvom terminálu aktuálne kurzy a uvádzať vlastné i cudzie príkazy do počítačového systému. Market maker ešte pravidelne kotuje kurzy. Systém automaticky spáruje vhodné príkazy a pri existujúcich kurzoch sú automaticky prevedené.

Central Order Book
– neexistuje žiadny sprostredkovateľ typu market maker, všetci obchodníci sú absolútne rovnoprávni
Obchodníci prostredníctvom terminálov uvádzajú príkazy do centrálnej objednávkovej knihy, kde sa tieto automaticky radia podľa časovej a cenovej priority. Kúpne a predajné príkazy sa automaticky spoja a dôjde k uzatvoreniu burzového obchodu bez preferencie jednotlivých burzových účastníkov.
Prevedenie príkazov = matching. COB sú fair, transparentné s rovnoprávnym postavením jednotlivých burzových účastníkov najväčší problém s likviditou trhu.

Single Price Auction System
– založená na podobnom princípe ako Central Order Book, s rozdielom, že sa používa systém jednotných kurzov.
– neexistujú tu burzový sprostredkovatelia.
– burzové kurzy sú stanovené na princípe maximálneho obratu.
– nedostatok – statičnosť obchodovania

Block Search System
Majú charakter mimoburzových trhov. Tieto privátne obchodné systémy vo vyspelých štátoch spravidla vytvorili inštitucionálni investori ako reakciu na vysoké sprostredkovateľské burzové poplatky a nedostatočne kvalitný servis prezentačných búrz.
Obchody sú uzatvárané anonymne, pracujú nepretržite, umožňujú znižovať transakčné náklady a nemajú kurzotvornú funkciu.

DRUHY BURZOVÝCH OBCHODOV:
– podľa spôsobu vysporiadania obchodov:
1) účtujú a vysporiadajú sa v určitej dobe
2) priame – vyrovnanie pohľadávok a záväzkov medzi predávajúcim a kupujúcim bez screnningu

– podľa časového hľadiska:
1) promptné obchody
2) termínové: a)fixné, b)prémiové

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥