Kombinované nástroje finančného trhu – forwardy, futurity, swapy, opcie

Finančné deriváty

Finančné deriváty sú formami termínových obchodov, u ktorých dôjde k časovému nesúladu medzi uzavretím obchodu a jeho vysporiadaním. Deriváty, ako už vyplýva z ich názvu predstavujú skupinu finančných nástrojov, ktoré vznikli odvodením od podkladových aktív formou derivácie. Tieto nástroje finančného trhu predstavujú určitú formu zaistenia dohodnutého obchodu, resp. zafixovanie súčasných podmienok do budúcnosti.

Typy obchodov ako sú forward, futures, swap a v neposlednej rade opcie sa stávajú čoraz významnejšou súčasťou moderných finančných trhov. Je to oblasť financií, ktorá zahrňuje množstvo kombinácií.

Derivátový trh predstavuje najmladšiu časť finančného trhu, nakoľko finančné deriváty sú pomerne mladé nástroje tohto trhu, trh vznikol zmenou podmienok v 80. rokoch 20. storočia.

Kombinované nástroje finančného trhu

  • produkty, ktoré vznikli kombinovaním nástrojov s nástrojmi na termínovom trhu
  • syntetické – kombinácia vytvára rizikový profil a profil cenného papiera

Medzi hlavné nástroje finančného trhu patria:

  1. forwardy
  2. futurity
  3. swapy
  4. opcie

Forwardy

Forward je najstarší derivátový nástroj. Záväzok kupujúceho kúpiť určité množstvo podliehajúceho aktíva a stanovenú realizačnú cenu k určitému dňu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok.

Podmienky sú určené v kontrakte. Obchodovanie na mimoburzových trhoch OTC, nie na burzách. Množstvo, cena, dátum dodávky sú stanovené v zmluve, dohodli ich obaja partneri osobne.

Futurity

Futurita – future predstavuje záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum v určitom množstve v konkrétnom dátume za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho predať rovnaké aktívum za rovnakých podmienok. Obchodovanie len na burzách (opčných a termínových), nie na mimoburzových trhoch OTC – Over the counter.

Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje. Odlišnosť je v organizačnej štruktúre trhu, oceňovaní, vysporiadaní.

Swapy

Swap – zaväzuje 2 strany k výmenám určitého podliehajúceho aktíva v určitých intervaloch v budúcnosti. Väčšinou sa výmena aktíva redukuje na pravidelné vyrovnávanie platby s pevne stanoveným termínom v budúcnosti.

Vývoj menových kurzov, úrokových mier a cien ovplyvňuje, či prvý partner platí druhému alebo naopak. Ide o zmluvné spojenie viacerých forwardov. Podmienky kontraktu sú stanovené v zmluve. Obchodovanie na OTC.

Opcie

Opcia vlastníkovi opcie dáva opčný kontrakt právo nákupu určitého aktíva k určitému dňu alebo v určitom období za stanovenú cenu a zároveň záväzok predávajúceho opcie predať dané aktívum za tých istých podmienok. Podmienky kontraktu sú určené v zmluve. Predaj na OTC a burzách.

Poznáme:

  • Spotové aktívum – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva
  • Opcie na futurity – vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj prostredníctvom futurít

Komentáre k článku Kombinované nástroje finančného trhu – forwardy, futurity, swapy, opcie (3)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥