IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA

Štátnice – Financie – 02 – 09 – IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA, rešpektovania rizika korekciou kritérií hodnotenia, hodnotenie rizika regiónov a štátov, hodnotenie rizika nových produktov

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 09 – IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 09 – IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA, rešpektovania rizika korekciou kritérií hodnotenia, hodnotenie rizika regiónov a štátov, hodnotenie rizika nových produktov.


9. IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA
- rešpektovania rizika korekciou kritérií hodnotenia
- hodnotenie rizika regiónov a štátov,
- hodnotenie rizika nových produktov
Pri počítačových výstupoch sa "výnos - riziko" hodnotili súčasne.
Teraz budeme hodnotiť izolovane výnos a izolovanie riziko.
Ako hodnotíme výnos? Výnos hodnotíme ako za istoty - výnos za istoty.
Výnos za istoty môžeme hodnotiť:
- na základe jedného kritéria, napr. zisku (prevádzkového HV),
- na základe viacerých kritérií - viackriteriálne hodnotenie.
Hodnotenie podnikateľského subjektu na základe jedného kritéria je v súčasnosti nedostatočné.
Pri viackriteriálnom hodnotení vystupujú kritéria, ktorým sa prideľujú váhy a varianty.
Metóda čiastkového hodnotenia
Kritérium Váha Variant I. Variant II. Variant III.
Prevádzkový HV 5 20 mil. 25 mil. 18 mil.
Investičné náklady 3 7 mil. 5 mil. 5 mil.
Suroviny z dovozu 2
Ekológia 1 3 2 2
Variant, ktorého súčet kritérií tvorí najväčšiu sumu, je najlepší.
Kritéria:
- kvantitatívne
- kvalitatívne - tieto kritéria sa musia previesť na kvantitatívne kritéria.
Patria tu napr. škodlivosť prevádzky, nezávadnosť výrobkov atď.
Z nášho príkladu tu patrí ekológia, ktorej sme priradzovali body.
Pri každom kritériu treba zadať či ide o kvantitatívne, alebo kvalitatívne kritérium, ako aj to, či dané kritérium maximalizujeme alebo minimalizujeme.
Pri hodnotení rizika sa najčastejšie využíva bodová metóda.
Pri použití tejto metódy sa pre každý rozhodovací problém definujú faktory rizika a týmto faktorom rizika sa pridelia body zo zvolenej bodovej stupnice. Ide napr. o tieto faktory rizika: cena, náklady, technológia, trh, miera inovácie a pod. Čím je riziko väčšie, tým viac bodov sa priradí danému faktoru.
Ďalšia využívaná metóda je metóda váženého súčtu bodov.
Každému faktoru rizika sa určí bod zo zvolenej stupnice rizika. Rizikovejšiemu faktoru sa pridelí viac bodov.
Použitie výpočtovej techniky je zložitejšia, a to preto, lebo je náročná na odbornosť a taktiež na financie.
Metóda izolovaného hodnotenia sa používa pri hodnotení rizika nových produktov a pri hodnotení rizika regiónov a krajín (Country risk = Political risk).
Hodnotenie nových produktov: hodnotia sa tu tri faktory - trh, funkcia, technológia.
Ak projekt A má 15 bodov a projekt B má 10 bodov - projekt A je
rizikovejší.
Hodnotenie regiónov a krajín: hodnotí sa tu investičná príťažlivosť.
Ohodnotenie rizika nového produktu
Trh Funkcia Technológia Body
Rovnakí zákazníci Menšia zmena Drobné zmeny 1
Rovnaký systém distribúcie
Rovnakí zákazníci Veľká zmena Aplikácia súčasnej 2
Nový systém distribúcie úrovne technológie
Noví zákazníci Originálna funkcia Originálna 3
Rovnaký systém distribúcie (nová pre trh) technológia
Noví zákazníci Kópia funkcií Kópia technológií 4
Nový systém distribúcie výrobku iných firiem výrobkov iných firiem
Charakter inovácie produktu Body
Menšie zdokonalenie, aplikácia bežnej
technológie, štandardný výrobok bez 5
patentovej ochrany, žiadny výskum a vývoj
Významné zdokonalenie charakteristík výrobku
s originálnou úpravou disponibilných technológií, 4
výrobok so štandardnou modifikáciou, obmedzená
patentová ochrana, menší rozsah výskumu a vývoja
Nový výrobok (môže byť však napodobnený inými
firmami) so štandardnými a špecifickými rysmi, obmedzená 3
patentová ochrana, menší rozsah výskumu a vývoja
Nový výrobok s originálnou patentovo chránenou 2
technológiou, významný rozsah výskumu a vývoja
Jedinečný originálny produkt, resp. systém, ktorý
spôsobuje zastaranie existujúcich produktov, špičková 1
patentovo chránená technológia, vysoký rozsah výskumu
a vývoja
riziko
Čím väčšia miera inovácie, tým menšie riziko.
Miera inovácie
Čím menšia zmena, tým menšie riziko.
Hodnotenie rizika regiónov a krajín
TING - navrhol bodové hodnotenie.
V súčasnosti najviac vyhovujú na hodnotenie rizika regiónov a krajín komerčné inštitúcie.
Komerčné inštitúcie na hodnotenie rizika:
1) FROST AND SULLIVAN
2) BUSINESS INTERNATIONAL CORP.
3) INTERNATIONAL REPORT
Faktory rizika:
- Politická stabilita
- Ekonomická stabilita
- Menová a kurzová stabilita
- Repatriácia kapitálu a zisku
- Ochrana technológií
- Postoj k zahraničným investorom
- Systém prístupu k zahraničnému podnikaniu
- Kultúrne interakcie
Index IICR = Institutional Investor Credit Rating
Tento index je veľmi dôležitý, lebo sa vytvára na základe dotazníkov, ktoré sú posielané bankám, a tie hodnotia len tie krajiny, ktorým poskytujú pôžičky (ide tu teda o hodnotenie na základe príťažlivosti tej - ktorej krajiny). Je hodnotených asi 125 krajín.
Ratingové agentúry
Tieto agentúry vyhodnocujú finančnú silu hodnoteného objektu (banka, podnik, štát), jeho postavenie na trhu, prípadne legislatívne a politické riziká.
Rating = skratka, ktorá udáva pravdepodobnosť vzniku platobnej neschopnosti banky, podniku, či štátu. Býva udeľovaný špecializovanými agentúrami a jeho "výroba" je po odbornej stránke veľmi náročná.
Výhoda: môže ho použiť prakticky každý , k pochopeniu nie sú potrebné špeciálne vedomosti.
Hodnotí sa písmenami A, B, C, pričom A je najvyšší rating a C najnižší rating. Niektoré agentúry používajú aj hodnotenie D (default), a taktiež n/r (not rated), to znamená že krajina je nehodnotená.
Skupina podľa Credit Moodys Standard and Poors
rizík insolventnosti Rating
Najvyššia kvalita A1 Aaa AAA
Vysoká kvalita A2 Aa AA
Vyšší stredný stupeň A3 A A
Stredný stupeň B1 Bbb BBB
Nižší stredný stupeň B2 Bb BB
Špekulatívny stupeň B3 B B
Nízka kvalita C1 Ccc CCC
Vysoko špekulatívny stupeň C2 Cc CC
Najnižší stupeň C3 C C
Treba vedieť jednotlivé stupnice + kniha podnikateľské riziko

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 09 – IZOLOVANÉ HODNOTENIE RIZIKA (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥