INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU

Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 02 – INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU, DAŇOVÉ ODPISOVANIE MAJETKU PODNIKU

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 02 – INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU, DAŇOVÉ ODPISOVANIE MAJETKU PODNIKU (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 02 – INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU, DAŇOVÉ ODPISOVANIE MAJETKU PODNIKU.


Ekonomika podniku - okruh č. 2 - INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU, DAŇOVÉ ODPISOVANIE MAJETKU PODNIKU
Nevyhnutným predpokladom uskutočňovania transformačného procesu podniku je existencia podnikových výrobných faktorov. Rozhodujúcu úlohu z nich majú potenciálne elementárne výrobné faktory, ktoré pôsobia v podnikovom transformačnom procese prostredníctvom svojej činnosti (stroje, zariadenia), alebo prostredníctvom statických funkcií ako ochrana hodnôt pred zničením (budovy). Tieto súčasti podnikových výrobných faktorov tvoria investičný majetok podniku.
IM sa delí na:
a) hmotný IM (HIM) - tvoria ho:
- pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami
- samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 20 000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- vybrané zvieratá podľa zákona a základné stádo
- otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, skládok odpadov, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, pokiaľ nie sú súčasťou vstupnej ceny HIM
- za HIM sa môže považovať aj drobný HIM, ktorého OC je nižšia ako 20 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak nerozhodne, drobný HIM účtujeme ako zásoby)
a) nehmotný IM (NIM) - tvoria ho:
- práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 40 000,- Sk a majú použiteľnosť dlhšiu ako 1 rok
- aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 40 000,- Sk
- technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 20 000,- Sk
- za NIM sa môže považovať aj drobný NIM, ak jeho OC nedosahuje 40 000,- (ináč sa účtuje ako zásoby)
b) finančné investície (FI) - tvoria ich:
- finančné CP a vklady, ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako 1 rok,
- pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok,
- ostatné investičné CP a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok,
- nehnuteľnosti, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, ktoré podnik nakupuje alebo vlastní za účelom obchodovania s nimi, alebo na uloženie voľných peňažných prostriedkov do majetku.
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
Najväčšiu časť IM podniku tvorí HIM. Podiel jednotlivých skupín IM z jeho celkového objemu vyjadruje štruktúru IM.
IM triedime podľa:
1. charakteru účasti vo výrobnom procese
a/ výrobný - priamo sa zúčastňuje na výrobnom procese, alebo tvorí nutnú rezervu pre zabezpečenie bezporuchového chodu podniku
b/ nevýrobný - využíva sa vo sfére obehu
2. technologickej funkcie vo výrobnom procese
a/ HIM odpisovaný
1. budovy, haly, stavby
2. stroje, prístroje, zariadenia,
3. dopravné prostriedky
4. inventár
5. pestovateľské celky trvalých porastov
6. základné stádo a ťažné zvieratá
7. drobný HIM
8. ostatný HIM
b/ HIM neodpisovaný
1. pozemky
2. umelecké diela a zbierky
Toto hľadisko umožňuje rozdeliť majetok na aktívny a pasívny:
- aktívny IM - časti majetku, ktoré sa priamo zúčastňujú na výrobnom procese a priamo ovplyvňujú výrobnú kapacitu podniku
- pasívny IM - časti majetku, ktoré iba vytvárajú podmienky pre plynulý chod výrobného procesu.
Pomer medzi aktívnym a pasívnym IM nazývame funkčnou štruktúrou IM.
3. využitia - IM v prevádzke, v oprave, v rezerve, v konzervácii, prenajatý iným podnikom, nevyužitý z iných príčin.
4. veku a ekonomickej životnosti - triedenie IM podľa veku je dôležité pre riadenie jeho reprodukcie. Veková štruktúra charakterizuje do určitej miery stupeň opotrebenia IM a nepriamo jeho technickú úroveň.
Oceňovanie IM
IM sa oceňuje:
1. vstupnou cenou - môže ísť o tieto možnosti:
a) obstarávacia cena - cena, za ktorú sa IM obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (napr. doprava, montáž, úroky, clo ...). Obstarávacou cenou sa oceňuje nakúpený HIM a NIM.
b) reprodukčná obstarávacia cena - cena, za ktorú by sa IM obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Touto cenou sa oceňuje:
- darovaný HIM a HIM
- IM, ktorý sa vytvoril vlastnou činnosťou, ak reprodukčná obstarávacia cena je nižšia ako vlastné náklady
- HIM bezplatne nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finančný leasing)
- inventarizačný prebytok NIM a HIM (novozistený, doteraz v účtovníctve nezachytený)
c) cena obstarania - cena, za ktorú sa IM obstaral bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Oceňujú sa ňou finančné investície, a to CP a majetkové účasti.
d) vlastné náklady - náklady, ktoré sa vynaložia pri vytvorení NIM a HIM vlastnou činnosťou. Sú to všetky výrobné priame a nepriame náklady, ako aj nepriame náklady správneho charakteru.
Vstupná cena sa môže zvýšiť o technické zhodnotenie IM v dôsledku nadstavby, prístavby, stavebných úprav, rekonštrukcie alebo modernizácie.
2. zostatkovou cenou - cena, ktorá predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou a sumou vytvorených oprávok, ktoré predstavujú kumulované odpisy za celý čas používania IM
Obstaranie a vyradenie IM
NIM a HIM môže podnik obstarať týmito spôsobmi:
a) kúpou - najčastejší spôsob
b) vytvorením vlastnou činnosťou - všetky náklady vzniknuté pri zhotovovaní IM sa aktivujú
c) bezplatným prevodom (darovaním)
d) preradením z osobného užívania do podnikania
Spôsoby vyradenia IM:
- predajom - ak podnik daný IM nepotrebuje, resp. nevyužíva ho
- likvidáciou - ak je IM fyzicky opotrebovaný
- bezplatným prevodom (darovaním)
- preradením z podnikania do osobného užívania
Opotrebovávanie IM
IM sa nespotrebováva vo výrobnom procese naraz, ale má viacročnú účinnosť, počas ktorej sa postupne opotrebováva, postupne prenáša svoju hodnotu do hodnoty výrobkov, ktoré sa jeho pomocou vyrábajú. Opotrebovávanie IM je proces zmien jeho vlastností, v dôsledku čoho stráca schopnosť plniť svoju výrobnú funkciu, alebo ju plní nedokonale a s vyššími nákladmi, ako je v podnikateľskej sfére nevyhnutné.
Poznáme dva druhy opotrebovávania IM:
- opotrebovávanie fyzické (materiálové) - prejavuje sa zmenami hmotnej podstaty IM, v dôsledku ktorých stráca IM svoju úžitkovú hodnotu zmenou jeho technických vlastností. Fyzické opotrebovávanie sa prejavuje v dvoch formách:
- aktívne opotrebovávanie - je dôsledkom produktívnej spotreby IM, t.j. opotrebovávanie v dôsledku používania IM vo výrobnom procese
- pasívne opotrebovávanie - je dôsledkom pôsobenia prírodných a iných vplyvov na IM v období jeho nepoužívania, tzn. neproduktívne opotrebovávanie
- opotrebovávanie morálne (ekonomické) - IM stráca svoju hodnotu v dôsledku technického pokroku, ktorý vedie k rastu spoločenskej produktivity práce. Prejavuje sa v dvoch formách:
- výroba IM takej istej konštrukcie sa zlacňuje v dôsledku rastu spoločenskej produktivity práce
- možnosť kúpiť za rovnakú cenu výhodnejší IM čo umožňuje technický pokrok.
Odpisovanie IM
Poznáme dve základné koncepcie odpisovej politiky. Historicky prvá koncepcia odpisovej politiky vychádza z požiadavky, že odpisy majú čo najpresnejšie vyjadrovať v nákladoch výrobkov opotrebenie IM, ktoré súvisí s výrobou daných výrobkov. Odpisy plnia svoje funkcie ako pasívny registrátor procesov opotrebovávania IM. Od odpisov sa vyžaduje, aby čo najpresnejšie vyjadrovali skutočný priebeh a rozsah opotrebovávania IM.
Druhá, moderná koncepcia odpisovej politiky vychádza z požiadavky, aby odpisy umožnili v čo najkratšej dobe odpísať obstarávaciu cenu IM bez ohľadu na skutočný priebeh opotrebovávania. Hlavnou myšlienkou tejto koncepcie je využiť odpisy ako účinný aktívny nástroj zainteresovania užívateľov IM na jeho maximálnom využití a na čo najrýchlejšej obnove.
Hlavná funkcia odpisov je čo najpresnejšie zachytenie opotrebovávania IM. Základné členenie odpisových metód:
1. Výkonové odpisy sa využívajú v tých prípadoch, kde je predpoklad, že príčinou vyradenia IM bude fyzické opotrebovanie, ktoré prebehne v kratšom časovom intervale než morálne opotrebovanie. Praktická využiteľnosť týchto odpisov je však veľmi obmedzená.
Odpisová sadzba na jednotku výkonu: Oj = Co/V
Co ...... obstarávacia cena IM
V ...... celkový výkon majetku počas celej normovanej životnosti.
2. Časové odpisy - delíme ich na:
a) konštantné (lineárne, rovnomerné) odpisy:
Odpisová sadzba na rok: Or = Co/t
t ...... normovaná doba životnosti IM v rokoch.
b) variabilné (premenlivé) odpisy - delíme ich na:
- progresívne odpisy - uplatňujú sa len výnimočne; zdôvodňujú sa potrebou úrokovať kapitál fungujúci ako amortizačný fond, t.j. kapitál vytvorený z odpisov, ktoré sa postupne zadržali na obnovu. Ich nevýhoda: v prípade predčasného vyradenia IM neodpísaná zostatková cena vykazuje vysokú hodnotu, čo sťažuje obnovu IM
- degresívne odpisy - minimalizujú straty spojené s predčasným vyjadrením IM.
Daňové odpisy

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 02 – INVESTIČNÝ MAJETOK PODNIKU, DAŇOVÉ ODPISOVANIE MAJETKU PODNIKU (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥