Investičné inštrumenty

Investičné inštrumenty

1. štátne pokladničné poukážky (resp. pokladničné poukážky centrálnej banky)

– sú krátkodobé úverové cenné papiere obchodované na peňažnom trhu
– sú priamym záväzkom vlády s krátkou dobou splatnosti, max. 1 rok.
– štátne pokladničné poukážky sú emitované na krytie schodku štátneho rozpočtu
– emitentom je Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľom je Národná banka SR
– emituje ich centrálne banka, ktorá ich využíva ako jeden z nástrojov na riadenie likvidity v bankovom sektore

všeobecná charakteristika:
• vo väčšine vyspelých ekonomík sa považuje za bezrizikový nástroj (neexistuje riziko likvidity, lebo emisná banka je garantom splácania svojich pohľadávok)
• majú krátku dobu splatnosti a nízke kurzové riziko
• splatnosť sa pohybuje od niekoľkých týždňov do 12 mesiacov
• emitujú sa pod svoju nominálnu hodnotu
• výnos pokladničných poukážok je rozdiel medzi emisnou cenou a nominálnou hodnotou na nich uvedenej
• z nich sa nevyplácajú žiadne úroky
• sú málo rizikové, a preto je aj výnos úmerne nízky oproti iným cenným papierom

Výhody:
– bezriziková lebo štát je dlžníkom
– krátkodobosť
– nezanedbateľné výnosy
– vysoko likvidné
– oslobodené od daní

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥