Inšpekčná činnosť

Inšpekčnej činnosti BCPB podliehajú členovia burzy a žiadatelia o členstvo na burze, pričom jej predmetom je kontrola plnenia Burzových pravidiel členom burzy a kontrola plnenia podmienok pre žiadateľa o členstvo na burze. V súlade s Pravidlami inšpekčnej činnosti sa kontroly u jednotlivých členov môžu vykonávať nasledovnými spôsobmi:
• priebežná kontrola – je vykonávaná na základe zistení z priebežného monitorovania a vyhodnocovania obchodných operácií člena burzy;
• kontrola na podnet – je vykonávaná na základe podnetu účastníka finančného trhu, upozorňujúceho na možné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo burzových pravidiel členom burzy;
• náhodná kontrola – je vykonávaná na základe náhodného výberu burzového obchodu uzatvoreného členom burzy;
• systematická komplexná kontrola – je vykonávaná na základe harmonogramu systematických komplexných kontrol členov burzy, ktorý schvaľuje burza;
• kontrola žiadateľa – je vykonávaná na základe potreby burzy preveriť plnenie burzou stanovených podmienok pre žiadateľa o členstvo žiadateľom.

Kontroly vykonávajú inšpekčné skupiny – ich členov menuje generálny riaditeľ z pracovníkov inšpekčného a právneho oddelenia, divízii alebo iných oddelení BCPB. Výsledky všetkých kontrol sú spracované buď vo forme záznamu (ak nebolo zistené porušenie Burzových pravidiel) alebo vo forme protokolu (ak bolo zistené porušenie Burzových pravidiel). O prípadnom udelení sankcií rozhoduje burza v súlade s Burzovými pravidlami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥