Finančný manažment a finančné riadenie

Financie

Čo sú to financie? Financie môžeme definovať ako sústavu peňažných vzťahov, do ktorých domácnosti a podniky vstupujú pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokácii (rozdeľovaní) do jednotlivých zložiek majetku, pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov. Základné dôvody skúmania financií:

 1. aby sme mohli efektívne riadiť osobné financie;
 2. aby sme porozumeli základom sveta podnikania;
 3. aby sme boli schopní robiť uvážené rozhodnutia ako občania;
 4. pre osobnostný rozvoj.

Obsah finančného manažmentu

Finančný manažment predstavuje riadenie finančných procesov v podmienkach trhového hospodárstva. Je to organizovanie pohybu kapitálu, peňazí, pohľadávok a záväzkov. Finančný manažment obsahuje 4 základné činnosti:

 1. finančné plánovanie
 2. finančné rozhodovanie
 3. organizovanie finančných procesov
 4. finančná analýza a kontrola

Všetko o finančnom manažmente nájdete na stránke Finančný manažment.

Finančné plánovanie

 • z dlhodobého hľadiska určuje potrebu kapitálu a spôsoby jeho získania
 • z krátkodobého hľadiska zabezpečuje platobnú schopnosť podniku

Finančné rozhodovanie

 • strategické a operatívne
 • na základe poznania potrieb hľadá riešenia, hodnotí alternatívy, rozhoduje o realizácii alternatív

Organizovanie finančných procesov

 • zabezpečuje , aby sa prijaté rozhodnutia dôsledne uplatňovali
 • ťažiskom je organizácia vnútropodnikovej komunikácie a motivovanie pracovníkov

Finančná analýza a kontrola

 • hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov

Obsah finančného riadenia

Finančné riadenie je organizovanie pohybu kapitálu, peňazí, pohľadávok a záväzkov. Finančné riadenie spája dva procesy: finančné rozhodovanie a organizovanie finančných procesov. Základné otázky, ktoré treba pri finančnom riadení riešiť sú:

 1. Koľko kapitálu potrebuje podnik na svoju činnosť?
 2. Odkiaľ sa potrebný kapitál získa?
 3. Kam získaný kapitál umiestniť?
 4. Aký je efektívny podiel stálych a obežných aktív?
 5. Ako rozdeľovať finančný výsledok?

Finančná stratégia a finančná operatíva

Kritériom rozhodovania je predovšetkým výnosnosť a rizikovosť jednotlivých smerov alokácie kapitálu. Pri plnení týchto úloh sa prijímajú jednak finančné rozhodnutia zásadného strategického charakteru, jednak krátkodobejšie, operatívne opatrenia. Možno preto hovoriť o finančnej stratégii a finančnej operatíve.

Kritéria finančného riadenia sú:

 • likvidita (zabezpečujúca dlhodobú platobnú schopnosť),
 • rentabilita (ziskovosť)
 • a riziko.

Zlaté pravidlo investovania

Finančné zdroje podnikateľský investované na dlhý čas (do dopravných prostriedkov, strojov, zariadení), sú málo likvidné, no ich produktívne využívanie je základom podnikovej rentability. Rentabilnejšie riešenia sú spravidla rizikovejšie.

Finančné rozhodnutie je preto vždy istým kompromisom medzi snahou dosiahnuť čo najvyššiu rentabilitu, zabezpečiť požadovanú úroveň likvidity a to pri stupni rizika, ktorý je podnik ochotný akceptovať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥