Členenie financií

Najrozšírenejšie je členenie financií podľa ekonomických sektorov:

 1. Podnikový sektor
 2. Verejný sektor
 3. Sektor bankovníctva
 4. Sektor poisťovníctva
 5. Zahranično-ekonomický sektor
 6. Sektor obyvateľstva

Podnikový sektor

Podnikový sektor zahŕňa širokú paletu právnických osôb, a to od malých cez stredné podniky až po mohutné korporácie. Je preň charakteristické, že produkuje tovary, ktoré predáva s cieľom dosiahnuť zisk. Súhrn peňažných operácií, prostredníctvom ktorých sa mení peňažná zásoba v podnikovom sektore predstavuje podnikové financie. Pre oblasť podnikových financií sú charakteristické tovarovo-peňažné operácie, ktoré vystupujú vo forme: tržieb od obyvateľstva a dodávateľsko-odberateľských peňažných operácií.

V podnikovom sektore existujú aj ďalšie druhy peňažných operácií:

 • fiškálne operácie =>sústava daní, ciel a poplatkov, ktoré ekonomické subjekty podnikového sektora a dotácie zo štátneho rozpočtu do podnikového sektora.
 • kreditné operácie => keď podniky dostávajú od komerčných bánk úvery a splácajú ich
 • asekuračné operácie => platenie príspevkov na povinné poistenie, resp. poistenie majetku- komerčné poisťovne
 • sekuritné operácie => pri nákupe a predaji cenných papierov
 • dôchodkové operácie => výplata miezd a platov svojim zamestnancom, dividend akcionárom

Významné a rozsiahle peňažné operácie na finančnom trhu uskutočňujú osobitné inštitúcie, ktoré označujeme pojmom burza. Na burzách sa obchoduje s:

 • cennými papiermi, valutami, devízami, zlatom, ostatnými drahými kovmi… peňažné burzy, drahých kovov
 • s hromadným rovnakým druhom tovarov – kakao, káva,… ide o tovarové burzy

Verejný sektor

Do verejného sektora v oblasti financií patria orgány a zložky štátnej moci a správy, ministerstvá, ústredné úrady, armáda, polícia, súdy, prokuratúra apod. Súhrn všetkých peňažných operácií orgánov verejného sektora prostredníctvom ktorých dochádza k zmene peňažnej zásoby v tomto sektore označujeme súborne ako verejné financie.

Verejné financie sa členia na:

 1. štátny rozpočet
 2. miestne rozpočty územno-správnych celkov
 3. rozličné účelové, štátne, regionálne, komunálne fondy.

Pre celú oblasť verejných financií sú charakteristické fiškálne peňažné operácie, ktoré sa uplatňujú obligatórnym spôsobom. Kreditná forma peňažných operácií sa uplatňuje iba ako doplnková – ide o upisovanie štátnych a regionálnych pôžičiek.

Peňažné operácie verejného sektora sa členia takto:

 1. peňažné príjmy jednotlivých zložiek verejného sektora – dane, clá, administr. Poplatky
 2. peňažné výdavky – výdavky investičné, mzdové- školstvo, zdravotníctvo, armáda, polícia
 3. peňažné operácie vnútri verejného sektora – transferové peňažné platby

Sektor bankovníctva

Sektor bankovníctva predstavuje rozsiahly súbor orgánov a inštitúcií bankovo-menovej sústavy, začínajúc emisnou bankou, pokračujúc komerčnými bankami. Súhrn peňažných operácií v sektore bankovníctva označujeme ako financie bankovníctva. Základné peňažné operácie bankového sektora ovplyvňujú jeho peňažnú zásobu, ktorú označujeme ako úverový fond. Ide o poskytovanie bankového úveru podnikovému sektoru, pôžičiek obyvateľstvu a o ich splácanie. Treba sem zaradiť aj vkladanie a vyberanie úspor obyvateľstva, nákup a predaj CP komerčnými bankami.

Peňažné operácie, ktoré uskutočňujú komerčné banky, sa dajú rozčleniť na dve základné skupiny:

 1. keď komerčné banky vystupujú ako sprostredkovatelia – ktorí uskutočňujú peňažné operácie za svojich klientov, ide o platobné operácie ako sú platenie daní a poistného, platby za tovary..
 2. peňažné operácie, keď sú komerčné banky jedným z ekonomických subjektov, ktorých sa príslušná peňažná operácia týka – ide predovšetkým o emisné operácie, ale aj dôchodkové a úrokové.

V sektore bankovníctva totiž ako v jedinom sektore NH dochádza k menovým operáciám.

Sektor poisťovníctva

Sektor poisťovníctva zahŕňa súbor poisťovacích podnikov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti sociálneho, nemocenského, zdravotného a iného poistenia, ktoré môžu rovnako patriť do verejného a súkromného sektora. Súhrn peňažných operácií v sektore poisťovníctva označujeme pojmom financie poisťovníctva.

Peňažné operácie, ktoré podniky a inštitúcie v sektore poisťovníctva vykonávajú môžeme rozčleniť na:

 1. peňažné operácie, ktoré súvisia so sférou sociálneho poistenia – nemocenské, zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti=>týka sa verejných poisťovní
 2. ostatné peňažné operácie asekuračné – poisťovne súkromného sektora.

Charakteristické pre financie poisťovníctva sú asekuračné peňažné operácie (platí to predovšetkým pre súkromné poisťovne a poisťovacie spoločnosti). V oblasti verejného poistenia sa uplatňujú aj fiškálne operácie.

Zahranično-ekonomický sektor

Zahranično-ekonomický sektor zahŕňa peňažné operácie, ktoré sa uskutočňujú medzi vnútroštátnymi a zahraničnými ekonomickými subjektmi. Súhrn týchto peňažných operácií označujeme medzinárodné financie. Charakteristickou črtou medzinárodných financií je, že príslušné peňažné operácie sa uskutočňujú v zahraničnej mene teda v devízach a valutách. Medzinárodné financie možno charakterizovať dvoma navzájom súvisiacimi črtami:

 • v oblasti medzinárodných financií sa uplatňujú všetky druhy platobných operácií
 • veľká časť platobných operácií nevyhnutne predpokladá, uskutočniť príslušnú transformačnú peňažnú operáciu, ktorá znamená premenu zahraničnej meny na domácu a naopak, túto finančnú činnosť možno označiť ako zmenárenstvo.

Sektor obyvateľstva

Sektor obyvateľstva predstavuje všetky peňažné operácie, ktoré spôsobujú zmenu peňažnej zásoby v tomto sektore, označujeme pojmom financie obyvateľstva alebo financie domácností. Peňažné operácie v sektore obyvateľstva môžeme rozčleniť do 2 základných skupín:

 1. Peňažné príjmy obyvateľstva
  • zamestnanecké peňažné operácie (mzdy, prémie, honoráre, štipendiá)
  • peňažné operácie medzi obyvateľstvom a finančnými inštitúciami (vyplácanie sociálnych dôchodkov, výpomocí, peňažných dávok nemocenského poistenia, poskytnutie pôžičky komerčnými bankami…)
  • ostatné peňažné príjmy obyvateľstva (príjmy z predaja cenných papierov, dedičstva, rodinných domov, motorových vozidiel)
 2. Peňažné výdavky obyvateľstva
  • peňažné platby obyvateľstva za tovary
  • peňažné operácie medzi obyvateľstvom a finančnými inštitúciami
  • ostatné peňažné výdavky (dary školám, nadáciám, nákup cenných papierov, úhrada členských prípevkov)

Verejné a súkromné financie

Verejné financie zahŕňajú:

 1. štátne financie – štátny rozpočet, financie štátnych podnikov
 2. inancie miestne, komunálne, regionálne
 3. účelové fondy vo verejnom sektore
 4. štátne a komunálne banky, poisťovne, burzy

Súkromné financie zahŕňajú:

 1. financie súkromných podnikov
 2. súkromné obchodné banky, poisťovne, burzy
 3. financie obyvateľstva, domácností

Peňažná zásoba a peňažné operácie

Viac sa o peňažných operáciách dočítate v článku Peňažná zásoba a peňažné operácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥