BANKOVÁ SÚSTAVA

BANKOVÁ SÚSTAVA (BS) – tvoria ju všetky bankové inštitúcie, ktoré v danom štáte existujú, pôsobia a vzťahy medzi nimi

Banková inštitúcia – inštitúcia, ktorá má povolenie vykonávať bankové operácie, poskytovať
bankové služby
– inštitúcia, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s peniazmi

Druhy: 1. jednostupňová – všetky operácie vykonáva centrálna banka, vykonávajú úzko
špecializované činnosti, sú závislé od centrálnej banky, vykonávajú krajiny s
centrálne plánovanou ekonomikou
2. dvojstupňová – 1. stupeň – centrálna banka
2. stupeň – sieť komerčných bánk
– základnou úlohou centrálnej banky je plniť makroekonomické funkcie
– komerčné banky plnia mikroekonomické funkcie

Bankové systémy v netrhových ekonomikách
Ide o jedno alebo dvojstupňový bankový systém.
Dvojstupňový bankový systém tvoria: a) nesamostatné závislé banky
b) banky existujúce v podmienkach vytvárania samostatných a nezávislých bánk v procese transformácie
? podnikajú v malom rozpätí, výsledky ich činnosti ovplyvňujú ich existenciu

Bankový systém v trhových ekonomikách
– charakteristický je dvojstupňový bankový systém

1. hľadisko stupňa internacionalizácie
• bankový systém s najvyšším stupňom internacionalizácie
• bankový systém s najnižším stupňom internacionalizácie

2. hľadisko druhov bánk
• s prevahou univerzálnych bánk
• s prevahou špecializovaných bánk
• s kombináciou univerzálnych a špecializovaných bánk

3. hľadisko vlastníckych foriem
• s prevažne súkromnými a akciovými bankami (konsolidovaná a záručná, banka ? štátny podnik)
• s nesamostatnými a závislými bankami
• s vysokým podielom znárodnených bánk

4. hľadisko veľkosti pobočkovej siete
• s veľkým počtom bánk s malou pobočkovou sieťou
• s malým počtom bánk s veľkou pobočkovou sieťou
• s veľkým počtom bánk vzájomne prepojených vlastníckych vzťahov

Základné zložky bankového systému
– dvojstupňový bankový systém ? vrchol tvorí centrálna banka
základňa – všetky ostatné banky

Centrálna banka
Vznik – zjednotenie peňazí na jednom mieste , emitentom boli panovníci, realizuje menovú politiku.
Je to banka bánk a štátu. Môže byť akciovou spoločnosťou, ale najčastejšie je vo vlastníctve štátu (právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri). Je zodpovedná za množstvo meny.
Snaží sa: – zabezpečiť stabilitu meny
– určuje menovú politiku
– riadi peňažný obeh
– emituje peniaze do obehu
– koordinuje platobný styk
– koordinuje zúčtovanie bánk
– kontroluje banky
– pokladničné plnenie štátneho rozpočtu
– emisia a umiestnenie štátnych dlhopisov
– riadi medzinárodný platobný styk a zúčtovanie
– riadi devízové hospodárstvo
– vyrovnaná platobná bilancia
– zastupuje v nad/medzinárodné inštitúcie, operáciách na svetovom trhu
– zabezpečuje, koordinuje rozvoj bankového informačného systému

Centrálna banka – riadiace centrum bankového systému a ostatné banky riadi pomocou ne/priamych nástrojov.
– konštitúcia jednej banky alebo ako sústava emisných bánk vo federáciách a spolkových krajinách

Ostatné banky – majú iné postavenie ako centrálna banka
1. poskytujú služby obyvateľstvu, podnikateľom, orgánom miestnej samosprávy
2. snažia sa o čo najvyšší hospodársky výsledok
3. zabezpečenie likvidity
4. podporovanie aktivít podnikateľských subjektov
5. optimalizácia podstupovaného rizika

1. hľadisko vlasstníckych foriem
• štátne
• družstevné – sú zakladané družstvami, fungujú na základe bezpodielových fondov
• súkromné – rôzne právne formy (u nás akciová spoločnosť, alebo štátny peňažný ústav)

2. hľadisko zamerania ich činnosti
• univerzálne – vykonávajú všetky bankové operácie na základe povolenia, na určitý okruh klientely
• špecializované – zameriavajú sa na vymedzené činnosti
1) akceptačná
2) hypotekárna
3) splátková
4) depozitná
5) investičná
6) žírová
7) devízová
8) komunálna
9) záručná
10) eskontná
11) lombardná
12) clearingová
13) konsolidovaná

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥